• Bài giảng Lập trình trang web động: Chương 1 – Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

  Bài giảng Lập trình trang web động: Chương 1 – Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

  "Bài giảng Lập trình trang web động - Chương 1: Tổng quan" trnag bị cho người học kiến thức tổng quan về website; lập trình Web động; giới thiệu về PHP; các công cụ hỗ trợ lập trình PHP; cài đặt PHP và web Server; trang PHP đầu tiên.

   14 p hdu 27/09/2021 7 0

 • Bài giảng Chương 5: Quản lý phiên làm việc - Nguyễn thị Quỳnh Hoa

  Bài giảng Chương 5: Quản lý phiên làm việc - Nguyễn thị Quỳnh Hoa

  "Bài giảng Chương 5: Quản lý phiên làm việc - Nguyễn thị Quỳnh Hoa" trình bày kiến thức về cookie; ứng dụng cookie; thiết lập cookie; sử dụng cookie trong PHP; nhược điểm của cookie; truyền dữ liệu truyền thống; làm việc với session; lưu trữ session...

   15 p hdu 27/09/2021 7 0

 • Bài giảng Lập trình trang web động: Chương 3 – Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

  Bài giảng Lập trình trang web động: Chương 3 – Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

  "Bài giảng Lập trình trang web động - Chương 3: Biểu mẫu trong PHP" thông qua bài này các bạn sẽ nắm được xử lý giá trị form trong PHP; POST và GET; phương thức GET trong PHP; phương thức GET trong PHP; so sánh giữa GET và POST.

   8 p hdu 27/09/2021 8 0

 • Bài giảng Lập trình trang web động: Chương 5 – Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

  Bài giảng Lập trình trang web động: Chương 5 – Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

  "Bài giảng Lập trình trang web động - Chương 5: Lập trình hướng đối tượng" thông tin đến người học kiến thức lập trình truyền thống; lập trình hương đối tượng; lớp – thuộc tính – phương thức của đối tượng; trừu tượng hóa dữ liệu; tính kế thừa trong PHP; các mức truy cập; hàm khởi tạo và hàm hủy trong PHP.

   31 p hdu 27/09/2021 6 0

 • Bài giảng Lập trình trang web động: Chương 6 – Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

  Bài giảng Lập trình trang web động: Chương 6 – Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

  "Bài giảng Lập trình trang web động - Chương 6: Xây dựng và kết nối database MySql trong PHP" được biên soạn với các kiến thức khái niệm cơ sở dữ liệu; cơ sở dử liệu MySQL; thực thi các truy vấn SQL; truy vấn làm việc với các cơ sở dữ liệu; truy vấn thao tác với bảng; truy vấn thao tác với bản ghi; kết nối MySQL với PHP.

   46 p hdu 27/09/2021 5 0

 • Dự báo số học sinh nhập học bằng mạng nơ ron nhân tạo

  Dự báo số học sinh nhập học bằng mạng nơ ron nhân tạo

  Bài viết sử dụng phương pháp hồi quy thực hiện trên mạng nơ ron lan truyền ngược để dự báo số học sinh nhập học theo số liệu được thu thập và xử lý từ năm 1989 đến năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp–Giáo dục Thường xuyên (GDNN-GDTX) quận Đống Đa, Hà Nội.

   6 p hdu 27/09/2021 9 0

 • Ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo trong nhận dạng và dự báo

  Ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo trong nhận dạng và dự báo

  Bài viết này ứng dụng thuật toán lan truyền ngược của mạng nơ ron cho dự báo thời tiết tỉnh Điện Biên và nhận dạng biển số xe máy. Dữ liệu cho dự báo được thu thập từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn từ năm 2015–10/2017 theo ngày (dùng cho pha học 70%, pha chạy 30% tổng dữ liệu). Dữ liệu cho bài toán nhận dạng biển số xe được lấy mẫu từ 64...

   7 p hdu 27/09/2021 9 0

 • Dự báo thời tiết ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo và thuật toán Bayes

  Dự báo thời tiết ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo và thuật toán Bayes

  Trong bài viết sử dụng hai thuật toán trong học máy: thuật toán lan truyền ngược và Bayes để cùng dự báo thời tiết tỉnh Hải Dương. Dữ liệu cho bài toán thu thập được theo từng ngày từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn từ năm 2013 – 2015 dùng cho pha học (70% tổng dữ liệu) và pha chạy (30%). Một số kết quả thử nghiệm ban đầu được trình bày và...

   5 p hdu 27/09/2021 8 0

 • Khả năng nhớ mẫu của các mạng nơron hồi quy

  Khả năng nhớ mẫu của các mạng nơron hồi quy

  Nội dung của bài viết trình bày tóm tắt cấu trúc, luật học, điều kiện ổn định và khả năng nhớ mẫu của các mạng nơron Hopfield, BAM (Bidirectional Associative Memory), hai trong các mạng nơron hồi quy điển hình; thử nghiệm khả năng nhớ mẫu, khả năng chịu lỗi ở các mức độ sai số khác nhau.

   6 p hdu 27/09/2021 2 0

 • Nhận dạng phương ngữ tiếng Việt trên hệ thống nhúng

  Nhận dạng phương ngữ tiếng Việt trên hệ thống nhúng

  Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu, thử nghiệm nhận dạng phương ngữ tiếng Việt trên hệ thống nhúng sử dụng bộ ngữ liệu VDSPEC với KIT nhúng Raspberry.

   6 p hdu 27/09/2021 3 0

 • Định cỡ đề trắc nghiệm dựa trên lý thuyết trắc nghiệm cổ điển và lý thuyết ứng đáp câu hỏi

  Định cỡ đề trắc nghiệm dựa trên lý thuyết trắc nghiệm cổ điển và lý thuyết ứng đáp câu hỏi

  Nội dung của bài viết này trình bày các khái niệm cơ bản của lý thuyết trắc nghiệm cổ điển và lý thuyết ứng đáp câu hỏi. Trên cơ sở lý thuyết đó, tác giả trình bày quy trình định cỡ đề trắc nghiệm dựa trên hai lý thuyết này, làm cơ sở để hiệu chỉnh giá trị của ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm.

   7 p hdu 27/09/2021 2 0

 • Nhận dạng ký tự viết tay sử dụng mạng nơron tích chập

  Nhận dạng ký tự viết tay sử dụng mạng nơron tích chập

  Bài viết phát hiện và nhận dạng ảnh ký tự viết tay sử dụng mạng nơron tích chập (CNN – Convolutional Neural Network) và các giải thuật xử lý ảnh; nêu một phương pháp nhận dạng ký tự Latinh viết tay sử dụng mạng nơron tích chập.

   5 p hdu 27/09/2021 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số