Ebook Tác động xã hội vùng của các khu công nghiệp ở Việt Nam: Phần 1 - NXB Khoa học xã hội

Eook tập trung vào phát hiện, đánh giá và phân tích các tác động xã hội vùng của việc phát triển khu công nghiệp tới cộng đồng dân cư ở các địa phương xung quanh khu công nghiệp. Đồng thời giới thiệu một số kinh nghiệm của các nước Đông Á về tác động xã hội vùng của khu công nghiệp. Sau đây là phần 1 của ebook.