• Luật xử lý vi phạm hành chính (Luật số: 15/2012/QH13)

  Luật xử lý vi phạm hành chính (Luật số: 15/2012/QH13)

  Luật xử lý vi phạm hành chính (Luật số: 15/2012/QH13) quy định hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực quản lý nhà...

   47 p hdu 27/09/2022 39 0

 • Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT

  Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT

  Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Được căn cứ theo Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012.

   28 p hdu 13/09/2022 52 0

 • Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT

  Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT

  Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   1 p hdu 13/09/2022 42 0

 • Nghị định số 47/2017/NĐ-CP

  Nghị định số 47/2017/NĐ-CP

  Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ban hành về Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Nghị định được ban hành theo căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...

   4 p hdu 11/08/2022 48 0

 • Văn bản hợp nhất Số 03/VBHN-BGDĐT

  Văn bản hợp nhất Số 03/VBHN-BGDĐT

  Văn bản hợp nhất Số 03/VBHN-BGDĐT: Thông tư ban hành Điều lệ trường tiểu học. Điều lệ này quy định tổ chức và hoạt động của trường tiểu học bao gồm: tổ chức và quản lý nhà trường; chương trình giáo dục và hoạt động giáo dục; giáo viên; học sinh; tài sản của nhà trường; nhà trường, gia đình và xã hội.

   28 p hdu 02/08/2022 60 0

 • Văn bản hợp nhất Số 04/VBHN-BGDĐT

  Văn bản hợp nhất Số 04/VBHN-BGDĐT

  Văn bản hợp nhất: Quyết định Ban hành Điều lệ Trường mầm non theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non, có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 5 năm 2008.

   23 p hdu 02/08/2022 58 0

 • Luật số 72/2020/QH14 - Luật Bảo vệ môi trường 2020

  Luật số 72/2020/QH14 - Luật Bảo vệ môi trường 2020

  Luật số 72/2020/QH14 - Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   134 p hdu 26/06/2022 85 0

 • Nghị định 158/2016/NĐ-CP

  Nghị định 158/2016/NĐ-CP

  Nghị định 158/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 về hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản; báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản; giám đốc điều hành mỏ; xác nhận vốn chủ sở hữu; quy hoạch khoáng sản; điều tra cơ bản địa chất về khoáng...

   10 p hdu 25/06/2022 75 0

 • Luật số 85/2015/QH13

  Luật số 85/2015/QH13

  "Luật số 85/2015/QH13 - Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" quy định nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; tuổi bầu cử và tuổi ứng cử; tiêu chuẩn của người ứng cử; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   46 p hdu 24/06/2022 60 0

 • Thông tư số 107/2017/TT-BTC

  Thông tư số 107/2017/TT-BTC

  Thông tư số 107/2017/TT-BTC trình bày hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung thông tư.

   9 p hdu 24/06/2022 69 0

 • Luật số 88/2015/QH13

  Luật số 88/2015/QH13

  Luật này quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán. Nhiệm vụ kế toán: thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực kế toán và chế...

   40 p hdu 24/06/2022 66 0

 • Luật Quản lý thuế (Luật số 78/2006/QH11)

  Luật Quản lý thuế (Luật số 78/2006/QH11)

  Luật Quản lý thuế (Luật số 78/2006/QH11). Luật này quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p hdu 24/06/2022 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số