• Nghị định số 47/2017/NĐ-CP

  Nghị định số 47/2017/NĐ-CP

  Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ban hành về Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Nghị định được ban hành theo căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...

   4 p hdu 11/08/2022 2 0

 • Văn bản hợp nhất Số 03/VBHN-BGDĐT

  Văn bản hợp nhất Số 03/VBHN-BGDĐT

  Văn bản hợp nhất Số 03/VBHN-BGDĐT: Thông tư ban hành Điều lệ trường tiểu học. Điều lệ này quy định tổ chức và hoạt động của trường tiểu học bao gồm: tổ chức và quản lý nhà trường; chương trình giáo dục và hoạt động giáo dục; giáo viên; học sinh; tài sản của nhà trường; nhà trường, gia đình và xã hội.

   28 p hdu 02/08/2022 7 0

 • Văn bản hợp nhất Số 04/VBHN-BGDĐT

  Văn bản hợp nhất Số 04/VBHN-BGDĐT

  Văn bản hợp nhất: Quyết định Ban hành Điều lệ Trường mầm non theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non, có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 5 năm 2008.

   23 p hdu 02/08/2022 7 0

 • Luật số 72/2020/QH14 - Luật Bảo vệ môi trường 2020

  Luật số 72/2020/QH14 - Luật Bảo vệ môi trường 2020

  Luật số 72/2020/QH14 - Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   134 p hdu 26/06/2022 24 0

 • Nghị định 158/2016/NĐ-CP

  Nghị định 158/2016/NĐ-CP

  Nghị định 158/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 về hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản; báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản; giám đốc điều hành mỏ; xác nhận vốn chủ sở hữu; quy hoạch khoáng sản; điều tra cơ bản địa chất về khoáng...

   10 p hdu 25/06/2022 23 0

 • Luật số 85/2015/QH13

  Luật số 85/2015/QH13

  "Luật số 85/2015/QH13 - Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" quy định nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; tuổi bầu cử và tuổi ứng cử; tiêu chuẩn của người ứng cử; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   46 p hdu 24/06/2022 18 0

 • Thông tư số 107/2017/TT-BTC

  Thông tư số 107/2017/TT-BTC

  Thông tư số 107/2017/TT-BTC trình bày hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung thông tư.

   9 p hdu 24/06/2022 24 0

 • Luật số 88/2015/QH13

  Luật số 88/2015/QH13

  Luật này quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán. Nhiệm vụ kế toán: thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực kế toán và chế...

   40 p hdu 24/06/2022 23 0

 • Luật Quản lý thuế (Luật số 78/2006/QH11)

  Luật Quản lý thuế (Luật số 78/2006/QH11)

  Luật Quản lý thuế (Luật số 78/2006/QH11). Luật này quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p hdu 24/06/2022 7 0

 • Quyết định số 101/2005/QĐ-BTC

  Quyết định số 101/2005/QĐ-BTC

  Quyết định số 101/2005/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố bốn chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 7) do Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p hdu 24/06/2022 22 0

 • Quyết định số 03/2005/QĐ-BTC

  Quyết định số 03/2005/QĐ-BTC

  Quyết định số 03/2005/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố sáu chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 6) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p hdu 24/06/2022 21 0

 • Quyết định số 28/2003/QĐ-BTC

  Quyết định số 28/2003/QĐ-BTC

  Quyết định số 28/2003/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố 05 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 4) do Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p hdu 24/06/2022 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số