Ebook Kỹ thuật chiến thuật bóng ném - Ths. Nguyễn Hồng Quân

Kỹ thuật chiến thuật bóng ném cấu trúc gồm 3 phần trình bày về lịch sử hình thành và phát triển môn bóng ném, đặc điểm; vị trí; ý nghĩa và phương hướng phát triển của môn bóng ném; kỹ thuật; chiến thuật cá nhân và công tác huấn luyện, chiến thuật tập thể và huấn luyện chiến thuật tập thể.