• Ebook Di truyền học - Phạm Thành Hổ

  Ebook Di truyền học - Phạm Thành Hổ

  Cuốn sách Di truyền học gồm 6 phần và 20 chương, cụ thể phần I trình bày về di truyền học cổ điển, phần II trình bày về cơ sở phân tử của tính di truyền, phần III các nội dung về biến dị, phần IV là các vấn đề liên quan đến di truyền học vi sinh vật, phần V là phần về di truyền học phát triển cá thể và di truyền học tiến hóa, phần VI...

   618 p hdu 11/11/2022 46 1

 • Ebook Di truyền và công nghệ tế bào soma - PGS.TS. Nguyễn Như Hiền

  Ebook Di truyền và công nghệ tế bào soma - PGS.TS. Nguyễn Như Hiền

  Ebook Di truyền & công nghệ tế bào SOMA do PGS.TS. Nguyễn Như Hiền biên soạn đề cập đến các vấn đề về tổ chức thể nhiễm sắc và bộ gen của tế bào soma, hoạt động của gen và điều chỉnh hoạt động của gen, tập tính của thể nhiễm sắc qua chu trình tế bào, tính biến dị của di truyền tế bào soma, sự lai tạo soma và tạo thành tế bào lai và cơ...

   125 p hdu 11/11/2022 42 0

 • Ebook Phân phức hợp hữu cơ vi sinh: Phần 1 - Lê Văn Tri

  Ebook Phân phức hợp hữu cơ vi sinh: Phần 1 - Lê Văn Tri

  Nội dung cuốn sách "Phân phức hợp hữu cơ vi sinh" gồm 9 mục, được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ mục I đến mục IV về phân vô cơ, phân hữu cơ, hiệu quả của việc bón kết hợp phân hữu cơ và phân vô cơ, phân vi lượng. Phần này giúp bạn đọc khái quát lại vai trò của từng loại phân, trên cơ sở đó đánh giá...

   30 p hdu 11/11/2022 16 0

 • Ebook Phân phức hợp hữu cơ vi sinh: Phần 2 - Lê Văn Tri

  Ebook Phân phức hợp hữu cơ vi sinh: Phần 2 - Lê Văn Tri

  Phần 2 Cuốn sách "Phân phức hợp hữu cơ vi sinh" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ mục V đến mục IX về các vấn đề như: Phân vi sinh vật, nông nghiệp sinh thái và sử dụng phân phức hợp hữu cơ vi sinh, phân phức hợp hữu cơ vi sinh Fitohoocmon,... và các nội dung khác. Cuốn sách là tài liệu để giúp cho các nhà quản lý, cơ sở sản xuất,...

   32 p hdu 11/11/2022 15 0

 • Giáo trinh Sinh lí thực vật - Hoàng Minh Tấn (Chủ biên)

  Giáo trinh Sinh lí thực vật - Hoàng Minh Tấn (Chủ biên)

  Giáo trinh Sinh lí thực vật - Hoàng Minh Tấn (Chủ biên) được trình bày với các nội dung chính sau: Sinh lý tế bào thực vật, sự trao đổi nước, quang hợp, hô hấp, sự vận chuyển và phân bố các chất đồng hóa trong cây, dinh dưỡng khoáng, sinh trưởng và phát triển, sinh lý chống chịu của cây với các điều kiện ngoại cảnh bất thuận. Mời các bạn...

   183 p hdu 11/11/2022 21 0

 • Ebook Modern Biology: Part 2

  Ebook Modern Biology: Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Modern Biology" provide readers with content about: plants; invertebrates; vertebrates; human biology; skeletal, muscular, and integumentary systems; circulatory and respiratory systems; the body’s defense systems; digestive and excretory systems; nervous system and sense organs;...

   589 p hdu 11/11/2022 15 0

 • Ebook Modern Biology: Part 1

  Ebook Modern Biology: Part 1

  Part 1 of ebook "Modern Biology" provide readers with content about: foundations of biology; cell biology; cell structure and function; homeostasis and cell transport; genetics and biotechnology; inheritance patterns and human genetics; evolution; ecology; microbes, protists, and fungi;...

   563 p hdu 11/11/2022 15 0

 • Ebook Principles of biochemistry (4th edition): Part 2

  Ebook Principles of biochemistry (4th edition): Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Principles of biochemistry (4th edition)" provide readers with content about: glycolysis, gluconeogenesis, and the pentose phosphate pathway; the metabolism of glycogen in animals; the citric acid cycle; fatty acid catabolism; amino acid oxidation and the production of urea; oxidative phosphorylation and photophosphorylation; carbohydrate biosynthesis in plants and bacteria; lipid biosynthesis; biosynthesis...

   599 p hdu 11/11/2022 15 0

 • Ebook Principles of biochemistry (4th edition): Part 1

  Ebook Principles of biochemistry (4th edition): Part 1

  Part 1 of ebook "Principles of biochemistry (4th edition)" provide readers with content about: the foundations of biochemistry; structure and catalysis; water; amino acids, peptides, and proteins; the three-dimensional structure of proteins; protein function; enzymes; carbohydrates and glycobiology; nucleotides and nucleic acids; DNA-based information technologies; lipids; biological membranes and transport; biosignaling; bioenergetics and...

   526 p hdu 11/11/2022 15 0

 • Ebook Plant biochemistry (Third edition): Part 1

  Ebook Plant biochemistry (Third edition): Part 1

  Part 1 of ebook "Plant biochemistry (Third edition)" provide readers with content about: a leaf cell consists of several metabolic compartments; the use of energy from sunlight by photosynthesis is the basis of life on earth; photosynthesis is an electron transport process; ATP is generated by photosynthesis; mitochondria are the power station of the cell;...

   326 p hdu 11/11/2022 12 0

 • Ebook Plant biochemistry (Third edition): Part 2

  Ebook Plant biochemistry (Third edition): Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Plant biochemistry (Third edition)" provide readers with content about: nitrogen fixation enables the nitrogen in the air to be used for plant growth; sulfate assimilation enables the synthesis of sulfur-containing substances; phloem transport distributes photoassimilates to the various sites of consumption and storage;...

   321 p hdu 11/11/2022 14 0

 • Ebook Cơ sở công nghệ sinh học (Tập 3: Công nghệ sinh học tế bào) - Phần 2

  Ebook Cơ sở công nghệ sinh học (Tập 3: Công nghệ sinh học tế bào) - Phần 2

  Phần 2 của ebook "Cơ sở công nghệ sinh học (Tập 3: Công nghệ sinh học tế bào)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: công nghệ tế bào động vật; cơ sở của nuôi cấy tế bào động vật; tế bào gốc; tiềm năng ứng dụng của tế bào gốc; các kỹ thuật nuôi cấy tế bào động vật;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   279 p hdu 11/11/2022 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số