• Giáo trình Triết học Mác - Lênin: Phần 2 - GS.TS. Nguyễn Ngọc Long

  Giáo trình Triết học Mác - Lênin: Phần 2 - GS.TS. Nguyễn Ngọc Long

  Cùng tìm hiểu giáo trình Triết học Mác - Lênin với phần 2 Những nguyên lý cơ bản của triết học Mác - Lênin. Trong phần này trình bày nội dung kiến thức của 10 chương học sau: Chương 5 vật chất và ý thức, chương 6 hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật, chương 7 những cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật, chương 8 những quy luật cơ...

   138 p hdu 07/10/2022 35 0

 • Giáo trình Triết học Mác - Lênin: Phần 1 - GS.TS. Nguyễn Ngọc Long

  Giáo trình Triết học Mác - Lênin: Phần 1 - GS.TS. Nguyễn Ngọc Long

  Giáo trình Triết học Mác - Lênin do GS.TS Nguyễn Ngọc Long chủ biên, trong giáo trình này trình bày nội dung kiến thức phần 1 Khái lược về triết học và lịch sử triết học với kết cấu nội dung của 4 chương học sau: Chương 1 khái lược về Triết học, chương 2 khái lược về lịch sử triết học trước Mác, chương 3 sự ra đời và phát triển của triết...

   76 p hdu 07/10/2022 34 0

 • Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 1

  Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 1

  Tài liệu Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 1 gồm những bài viết và tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1919 đến tháng 11 năm 1924. Các tác phẩm trong tập 1 phản ánh sự chuyển biến trong tư tưởng của Người từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa khoa học xã hội, đánh dấu sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng xã...

   291 p hdu 07/10/2022 33 0

 • Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 11

  Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 11

  Tài liệu bao gồm những bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 1-1963 đến tháng 12-1965. Các tác phẩm trong tập này phản ánh đầy đủ và sinh động tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn Người cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng là...

   54 p hdu 07/10/2022 30 0

 • Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 7

  Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 7

  Tài liệu Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 7 công bố những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 1 năm 1953 đến cuối tháng 6 năm 1955.

   419 p hdu 07/10/2022 27 0

 • Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 6

  Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 6

  Tài liệu Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 6 gồm những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 1 năm 1950 đến cuối tháng 12 năm 1952. Đây là thời kỳ cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp đang chuyển mạnh từ thế cầm cự sang thế phản công tích cực để tiến tới tổng phản công.

   450 p hdu 07/10/2022 28 0

 • Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 5

  Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 5

  Tài liệu Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 5 gồm những tác phẩm, bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1949, phản ánh sâu sắc tư tưởng, đường lối chiến lược, Tài liệu lược của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

   547 p hdu 07/10/2022 30 0

 • Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 2

  Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 2

  Tài liệu Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 2 bao gồm những tác phẩm do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ tháng 11 năm 1924 đến đầu năm 1930. Đây là thời gian kể từ lúc Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô đến Quảng Châu (Trung Quốc) hoạt động đến khi thành lập Đảng.

   375 p hdu 07/10/2022 27 0

 • Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 8

  Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 8

  Tài liệu Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 8 bao gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói, những điện văn, thư từ, tuyên bố, trả lời các nhà báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ cuối tháng 6 năm 1955 đến cuối năm 1957.

   333 p hdu 07/10/2022 27 0

 • Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 9

  Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 9

  Tài liệu Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 9 bao gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói, những điện văn, thư từ,... của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1958 đến hết năm 1959.

   340 p hdu 07/10/2022 26 0

 • Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 3

  Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 3

  Tài liệu Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 3 gồm những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ đầu năm 1930 đến ngày 2 tháng 9 năm 1945. Những tác phẩm được viết trong thời gian này thể hiện những cống hiến lớn lao về tư tưởng, đường lối và tổ chức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng thế giới.

   326 p hdu 07/10/2022 27 0

 • Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 4

  Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 4

  Tài liệu Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 4 bao gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói, điện văn, thư từ, tuyên bố, trả lời các nhà báo,... của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 2 tháng 9 năm 1945 đến hết năm 1946.

   410 p hdu 07/10/2022 27 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số