• Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 2 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 2 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎ - Bài 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu Access. Nội dung trình bày trong chương gồm: Bảng dữ liệu và các thuật ngữ liên quan, kiểu dữ liệu và các thuộc tính của trường dữ liệu, mối liên kết và các kiểu liên kết, thuộc tính Lookup. Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p hdu 27/09/2021 8 0

 • Bài giảng Lập trình Cơ sở dữ liệu – Java: Bài 3.1 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Lập trình Cơ sở dữ liệu – Java: Bài 3.1 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Lập trình cơ sở dữ liệu Java - Bài 3: Components. Chương này cung cấp cho người học các nội dung: JTable, JButton, JMenu, JTextField, JToolBar, JCheckBox, JOptionPane, JRadioButton, JFileChooser, JPanelJComboBox, JList. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p hdu 27/09/2021 5 0

 • Bài giảng Lập trình Cơ sở dữ liệu – Java: Bài 3.2 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Lập trình Cơ sở dữ liệu – Java: Bài 3.2 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Lập trình cơ sở dữ liệu Java - Bài 3 tiếp tục cung cấp cho người học các kiến thức về Components. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: List JTable, JMenu, JOptionPane, JFileChooser. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p hdu 27/09/2021 8 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 4 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 4 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎ - Bài 4: Thiết kế mẫu biểu Forms. Nội dung trình bày trong chương gồm: Giới thiệu về mẫu biểu - Forms, sử dụng Form Wizard, sử dụng Form Design View, kỹ thật Sub-Form. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p hdu 27/09/2021 10 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 3 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 3 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎ - Bài 3: Truy vấn dữ liệu. Nội dung trình bày trong chương gồm: Giới thiệu về truy vấn dữ liệu, các phép toán và hàm sử dụng trong truy vấn, các loại truy vấn dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   55 p hdu 27/09/2021 8 0

 • Bài giảng Lập trình Cơ sở dữ liệu – Java: Bài 2 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Lập trình Cơ sở dữ liệu – Java: Bài 2 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Lập trình cơ sở dữ liệu Java - Bài 2: Swing layout manager. Chương này cung cấp cho người học các nội dung: Flow Layout, Border Layout, Card Layout, Grid Layout, Grid Bag Layout, Box Layout, Group Layout. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p hdu 27/09/2021 11 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 5 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 5 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Bài 5: Thiết kế báo biểu Reports. Chương này gồm có những nội dung chính: Khái niệm về Report, sử dụng Report Wizard, sử dụng Report Design View. Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p hdu 27/09/2021 4 0

 • Bài giảng Tương tác người máy: Chương 1 - Hoa Tất Thắng

  Bài giảng Tương tác người máy: Chương 1 - Hoa Tất Thắng

  "Bài giảng Tương tác người máy - Chương 1: Giới thiệu chung" được biên soạn nhằm tìm hiểu tầm quan trọng của việc thiết kế một giao diện người dùng tốt; tầm quan trọng của việc thiết kế một giao diện tốt; tìm hiểu về con người, thị giác, phân tích tín hiệu, vách ảo, đảo hình nền và chiếc ly...

   44 p hdu 27/09/2021 5 0

 • Bài giảng Tương tác người máy: Chương 2 - Đặng Lê Đình Trang

  Bài giảng Tương tác người máy: Chương 2 - Đặng Lê Đình Trang

  "Bài giảng Tương tác người máy - Chương 2: Máy tính" giúp người học hiểu được vai trò của máy tính trong tương tác người máy; các thành phần cơ bản ảnh hưởng tới quá trình tương tác; ý nghĩa đối với người thiết kế phần mềm.

   64 p hdu 27/09/2021 5 0

 • Bài giảng Lập trình trang web động: Chương 2 – Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

  Bài giảng Lập trình trang web động: Chương 2 – Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

  "Bài giảng Lập trình trang web động - Chương 2: PHP căn bản" cung cấp đến người học kiến thức về chú thích, hằng, biến trong PHP; các kiểu dữ liệu; các kiểu toán tử; cấu trúc điều khiển; hàm và cách sử dụng hàm trong PHP; phạm vi biến; làm việc với file trong PHP.

   74 p hdu 27/09/2021 12 0

 • Bài giảng Lập trình trang web động: Chương 1 – Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

  Bài giảng Lập trình trang web động: Chương 1 – Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

  "Bài giảng Lập trình trang web động - Chương 1: Tổng quan" trnag bị cho người học kiến thức tổng quan về website; lập trình Web động; giới thiệu về PHP; các công cụ hỗ trợ lập trình PHP; cài đặt PHP và web Server; trang PHP đầu tiên.

   14 p hdu 27/09/2021 7 0

 • Bài giảng Chương 5: Quản lý phiên làm việc - Nguyễn thị Quỳnh Hoa

  Bài giảng Chương 5: Quản lý phiên làm việc - Nguyễn thị Quỳnh Hoa

  "Bài giảng Chương 5: Quản lý phiên làm việc - Nguyễn thị Quỳnh Hoa" trình bày kiến thức về cookie; ứng dụng cookie; thiết lập cookie; sử dụng cookie trong PHP; nhược điểm của cookie; truyền dữ liệu truyền thống; làm việc với session; lưu trữ session...

   15 p hdu 27/09/2021 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số