• Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 2 - Tôn Quang Toại

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 2 - Tôn Quang Toại

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 2 Biểu diễn đồ thị trên máy tính, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Biểu diễn đồ thị bằng ma trận kề, ma trận số; Biểu diễn đồ thị bằng Danh sách kề; Biểu diễn đồ thị bằng danh sách cạnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p hdu 27/08/2023 32 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 5 - Tôn Quang Toại

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 5 - Tôn Quang Toại

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 5 Đường đi ngắn nhất trên đồ thị, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Các khái niệm mở đầu; Phát biểu bài toán; Thuật toán Dijkstra ;Thuật toán Ford – Bellman; Thuật toán Floyd. Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p hdu 27/08/2023 27 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 1 - Tôn Quang Toại

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 1 - Tôn Quang Toại

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 1 Một số khái niệm cơ bản về đồ thị, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Một số bài toán dẫn đến khái niệm đồ thị; Định nghĩa đồ thị và phân loại đồ thị; Các thuật ngữ cơ bản; Một số dạng đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p hdu 27/08/2023 31 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 3 - Tôn Quang Toại

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 3 - Tôn Quang Toại

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 3 Tìm kiếm trên đồ thị, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Một số khái niệm; Thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng; Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p hdu 27/08/2023 28 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 4 - Tôn Quang Toại

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 4 - Tôn Quang Toại

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 4 Đồ thị Euler, Đồ thị Hamilton, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Định nghĩa đồ thị Euler; thuật toán đồ thị Euler; định nghĩa đồ thị Hamilton; qui tắc tìm chu trình Hamilton; thuật toán tìm mọi chu trình Hamilton. Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p hdu 27/08/2023 26 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 0 - Tôn Quang Toại

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 0 - Tôn Quang Toại

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị với mục tiêu giới thiệu các khái niệm cơ bản về đồ thị (Graph) và một số thuật toán cơ bản trong lý thuyết đồ thị; Giúp sinh viên có thể cài đặt thành thạo các thuật toán đã học; Giúp sinh viên sử dụng lý thuyết đồ thị để giải quyết các bài toán lập trình.

   6 p hdu 27/08/2023 29 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 6 - Tôn Quang Toại

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 6 - Tôn Quang Toại

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 6 Cây, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Khái niệm Cây; Các tính chất cơ bản của Cây; Cây khung của đồ thị; Cây khung nhỏ nhất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p hdu 27/08/2023 21 0

 • Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 0 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 0 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực cung cấp kiến thức tổng quát về quản lý lưu vực, phân chia lưu vực, đặc điểm lưu vực, quá trình thủy văn, xói mòn đất trên lưu vực; Nắm bắt cách thức sử dụng phần mềm GIS, viễn thám phân chia lưu vực, tính toán các đặc điểm lưu vực, mô phỏng dòng chảy, xói mòn đất trên lưu vực. Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p hdu 27/08/2023 24 0

 • Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 2 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 2 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 2 Phân chia lưu vực, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Một số khái niệm về bản đồ địa hình, mô hình độ cao sộ; phân chia lưu vực thủ công; phân chia lưu vực tự động;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p hdu 27/08/2023 20 0

 • Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 1 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 1 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 1 Tổng quan về quản lý lưu vực, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Lưu vực là gì; Lưu vực của các biển và đại dương lớn trên thế giới; Các lưu vực sông bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng; Lưu vực có tuân theo ranh giới hành chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   63 p hdu 27/08/2023 20 0

 • Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 3 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 3 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 3 Đặc điểm lưu vực, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Đặc điểm lưu vực; Các đặc điểm địa mạo; Các đặc điểm thủy hệ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   47 p hdu 27/08/2023 19 0

 • Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 4 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 4 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 4 Thủy văn trên lưu vực, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái niệm thủy văn; Các quá trình thủy văn; Phương pháp ước tính dòng chảy;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   78 p hdu 27/08/2023 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu