• Nghị định số 47/2017/NĐ-CP

  Nghị định số 47/2017/NĐ-CP

  Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ban hành về Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Nghị định được ban hành theo căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...

   4 p hdu 11/08/2022 10 0

 • Văn bản hợp nhất Số 03/VBHN-BGDĐT

  Văn bản hợp nhất Số 03/VBHN-BGDĐT

  Văn bản hợp nhất Số 03/VBHN-BGDĐT: Thông tư ban hành Điều lệ trường tiểu học. Điều lệ này quy định tổ chức và hoạt động của trường tiểu học bao gồm: tổ chức và quản lý nhà trường; chương trình giáo dục và hoạt động giáo dục; giáo viên; học sinh; tài sản của nhà trường; nhà trường, gia đình và xã hội.

   28 p hdu 02/08/2022 14 0

 • Văn bản hợp nhất Số 04/VBHN-BGDĐT

  Văn bản hợp nhất Số 04/VBHN-BGDĐT

  Văn bản hợp nhất: Quyết định Ban hành Điều lệ Trường mầm non theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non, có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 5 năm 2008.

   23 p hdu 02/08/2022 12 0

 • Giáo trình Pháp luật kinh tế (tái bản lần thứ hai có bổ sung, chỉnh lý): Phần 1

  Giáo trình Pháp luật kinh tế (tái bản lần thứ hai có bổ sung, chỉnh lý): Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Pháp luật kinh tế (tái bản lần thứ hai có bổ sung, chỉnh lý) gồm nội dung 3 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày các nội dung: Môi trường pháp lý cho hoạt động kinh doanh, quy chế pháp lý chung về thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động doanh nghiệp, chế độ pháp lý về doanh nghiệp tư nhân và công ty.

   217 p hdu 27/06/2022 31 0

 • Giáo trình Pháp luật kinh tế (tái bản lần thứ hai có bổ sung, chỉnh lý): Phần 2

  Giáo trình Pháp luật kinh tế (tái bản lần thứ hai có bổ sung, chỉnh lý): Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Pháp luật kinh tế (tái bản lần thứ hai có bổ sung, chỉnh lý) gồm nội dung chương 4 trở đi. Nội dung phần này trình bày chế độ pháp lý về các hình thức tổ chức và chủ thể kinh doanh khác; pháp luật hợp đồng kinh doanh, thương mại; pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh và vụ việc cạnh tranh; pháp luật về phá sản.

   230 p hdu 27/06/2022 27 0

 • Luật số 22/2008/QH12: Luật Cán bộ, công chức

  Luật số 22/2008/QH12: Luật Cán bộ, công chức

  Luật số 22/2008/QH12: Luật Cán bộ, công chức quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ.

   35 p hdu 27/06/2022 30 0

 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP

  Nghị định 43/2014/NĐ-CP

  Nghị định 43/2014/NĐ-CP - Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật đất đai số 45/2013/QH13. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung cụ thể trong nghị định này.

   100 p hdu 26/06/2022 29 0

 • Luật số 72/2020/QH14 - Luật Bảo vệ môi trường 2020

  Luật số 72/2020/QH14 - Luật Bảo vệ môi trường 2020

  Luật số 72/2020/QH14 - Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   134 p hdu 26/06/2022 29 0

 • Luật số 55/2014/QH13 - Luật Bảo vệ môi trường 2014

  Luật số 55/2014/QH13 - Luật Bảo vệ môi trường 2014

  Luật số 55/2014/QH13 Luật bảo vệ môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ các nội dung trình bày trong luật định này.

   75 p hdu 25/06/2022 30 0

 • Nghị định 35/2009/NĐ-CP

  Nghị định 35/2009/NĐ-CP

  Nghị định số 35/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường do Chính phủ ban hành. Thanh tra Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng, thủy văn, đo đạc, bản đồ, quản lý tổng hợp và...

   10 p hdu 25/06/2022 28 0

 • Luật số 29/2004/QH11 - Luật Bảo vệ và phát triển rừng

  Luật số 29/2004/QH11 - Luật Bảo vệ và phát triển rừng

  Luật số 29/2004/QH11 - Luật Bảo vệ và phát triển rừng quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng (sau đây gọi chung là bảo vệ và phát triển rừng); quyền và nghĩa vụ của chủ rừng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   43 p hdu 25/06/2022 29 0

 • Luật số 20/2008/QH12 - Luật Đa dạng sinh học

  Luật số 20/2008/QH12 - Luật Đa dạng sinh học

  Luật số 20/2008/QH12 - Luật Đa dạng sinh học quy định về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   27 p hdu 25/06/2022 30 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số