• Sử dụng phương pháp biến phân Ritz trong các bài tập cơ học lượng tử cho sinh viên chuyên ngành vật lý của trường Đại học Hồng Đức

  Sử dụng phương pháp biến phân Ritz trong các bài tập cơ học lượng tử cho sinh viên chuyên ngành vật lý của trường Đại học Hồng Đức

  Trong các bài toán cơ học lượng tử, phương trình Schrodinger áp dụng cho các hệ phức tạp không thể giải chính xác mà phải dùng các phương pháp gần đúng. Phương pháp biến phân là phương pháp gần đúng tìm ra các trị riêng và hàm riêng của Hamiltonian. Phương pháp biến phân dựa trên nhận định năng lượng trung bình của hệ lớn hơn hoặc bằng năng...

   8 p hdu 23/12/2018 297 1

 • Nghị quyết 88/2014/QH13

  Nghị quyết 88/2014/QH13

  Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Đề án của Chính phủ căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật giáo dục số 38/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 44/2009/QH12. Mời các bạn cùng tham khảo!

   5 p hdu 23/06/2022 9 0

 • Số 22/2008/QH12 - Luật Cán bộ, công chức

  Số 22/2008/QH12 - Luật Cán bộ, công chức

  Tham khảo tài liệu tham khảo Luật cán bộ, công chức Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;Quốc hội ban hành Luật cán bộ, công chức.

   28 p hdu 23/06/2022 25 0

 • Quyết định số 120/1999/QĐ-BTC

  Quyết định số 120/1999/QĐ-BTC

  Quyết định số 120/1999/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố 4 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p hdu 24/06/2022 19 0

 • Thông tư số 53/2006/TT-BTC

  Thông tư số 53/2006/TT-BTC

  Thông tư số 53/2006/TT-BTC về việc hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p hdu 24/06/2022 20 0

 • Quyết định số 193/2003/QĐ-BTC

  Quyết định số 193/2003/QĐ-BTC

  Quyết định số 193/2003/QĐ-BTC về việc ban hành tem hàng miễn thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

   2 p hdu 24/06/2022 7 0

 • Quyết định số 219/2000/QĐ-BTC

  Quyết định số 219/2000/QĐ-BTC

  Quyết định số 219/2000/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 2) do Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p hdu 24/06/2022 22 0

 • Quyết định số 143/2001/QĐ-BTC

  Quyết định số 143/2001/QĐ-BTC

  Quyết định số 143/2001/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố sáu chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 3) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

   59 p hdu 24/06/2022 23 0

 • Quyết định số 28/2003/QĐ-BTC

  Quyết định số 28/2003/QĐ-BTC

  Quyết định số 28/2003/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố 05 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 4) do Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p hdu 24/06/2022 26 0

 • Thông tư số 107/2017/TT-BTC

  Thông tư số 107/2017/TT-BTC

  Thông tư số 107/2017/TT-BTC trình bày hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung thông tư.

   9 p hdu 24/06/2022 26 0

 • Quyết định số 03/2005/QĐ-BTC

  Quyết định số 03/2005/QĐ-BTC

  Quyết định số 03/2005/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố sáu chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 6) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p hdu 24/06/2022 24 0

 • Luật số 85/2015/QH13

  Luật số 85/2015/QH13

  "Luật số 85/2015/QH13 - Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" quy định nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; tuổi bầu cử và tuổi ứng cử; tiêu chuẩn của người ứng cử; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   46 p hdu 24/06/2022 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số