• Sử dụng phương pháp biến phân Ritz trong các bài tập cơ học lượng tử cho sinh viên chuyên ngành vật lý của trường Đại học Hồng Đức

  Sử dụng phương pháp biến phân Ritz trong các bài tập cơ học lượng tử cho sinh viên chuyên ngành vật lý của trường Đại học Hồng Đức

  Trong các bài toán cơ học lượng tử, phương trình Schrodinger áp dụng cho các hệ phức tạp không thể giải chính xác mà phải dùng các phương pháp gần đúng. Phương pháp biến phân là phương pháp gần đúng tìm ra các trị riêng và hàm riêng của Hamiltonian. Phương pháp biến phân dựa trên nhận định năng lượng trung bình của hệ lớn hơn hoặc bằng năng...

   8 p hdu 23/12/2018 325 1

 • Luật số 74/2014/QH13: Luật Giáo dục nghề nghiệp

  Luật số 74/2014/QH13: Luật Giáo dục nghề nghiệp

  Luật số: 74/2014/QH13 - Luật giáo dục nghề nghiệp. Luật này quy định về hệ thống giáo dục nghề nghiệp; tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p hdu 23/06/2022 52 0

 • Nghị quyết 88/2014/QH13

  Nghị quyết 88/2014/QH13

  Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Đề án của Chính phủ căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật giáo dục số 38/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 44/2009/QH12. Mời các bạn cùng tham khảo!

   5 p hdu 23/06/2022 13 0

 • Số 22/2008/QH12 - Luật Cán bộ, công chức

  Số 22/2008/QH12 - Luật Cán bộ, công chức

  Tham khảo tài liệu tham khảo Luật cán bộ, công chức Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;Quốc hội ban hành Luật cán bộ, công chức.

   28 p hdu 23/06/2022 51 0

 • Quyết định số 120/1999/QĐ-BTC

  Quyết định số 120/1999/QĐ-BTC

  Quyết định số 120/1999/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố 4 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p hdu 24/06/2022 41 0

 • Thông tư số 53/2006/TT-BTC

  Thông tư số 53/2006/TT-BTC

  Thông tư số 53/2006/TT-BTC về việc hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p hdu 24/06/2022 43 0

 • Quyết định số 193/2003/QĐ-BTC

  Quyết định số 193/2003/QĐ-BTC

  Quyết định số 193/2003/QĐ-BTC về việc ban hành tem hàng miễn thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

   2 p hdu 24/06/2022 10 0

 • Quyết định số 219/2000/QĐ-BTC

  Quyết định số 219/2000/QĐ-BTC

  Quyết định số 219/2000/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 2) do Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p hdu 24/06/2022 49 0

 • Quyết định số 143/2001/QĐ-BTC

  Quyết định số 143/2001/QĐ-BTC

  Quyết định số 143/2001/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố sáu chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 3) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

   59 p hdu 24/06/2022 49 0

 • Quyết định số 28/2003/QĐ-BTC

  Quyết định số 28/2003/QĐ-BTC

  Quyết định số 28/2003/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố 05 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 4) do Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p hdu 24/06/2022 55 0

 • Quyết định số 03/2005/QĐ-BTC

  Quyết định số 03/2005/QĐ-BTC

  Quyết định số 03/2005/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố sáu chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 6) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p hdu 24/06/2022 50 0

 • Quyết định số 101/2005/QĐ-BTC

  Quyết định số 101/2005/QĐ-BTC

  Quyết định số 101/2005/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố bốn chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 7) do Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p hdu 24/06/2022 52 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số