• Sử dụng phương pháp biến phân Ritz trong các bài tập cơ học lượng tử cho sinh viên chuyên ngành vật lý của trường Đại học Hồng Đức

  Sử dụng phương pháp biến phân Ritz trong các bài tập cơ học lượng tử cho sinh viên chuyên ngành vật lý của trường Đại học Hồng Đức

  Trong các bài toán cơ học lượng tử, phương trình Schrodinger áp dụng cho các hệ phức tạp không thể giải chính xác mà phải dùng các phương pháp gần đúng. Phương pháp biến phân là phương pháp gần đúng tìm ra các trị riêng và hàm riêng của Hamiltonian. Phương pháp biến phân dựa trên nhận định năng lượng trung bình của hệ lớn hơn hoặc bằng năng...

   8 p hdu 23/12/2018 345 2

 • Nghị quyết 88/2014/QH13

  Nghị quyết 88/2014/QH13

  Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Đề án của Chính phủ căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật giáo dục số 38/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 44/2009/QH12. Mời các bạn cùng tham khảo!

   5 p hdu 23/06/2022 18 0

 • Số 22/2008/QH12 - Luật Cán bộ, công chức

  Số 22/2008/QH12 - Luật Cán bộ, công chức

  Tham khảo tài liệu tham khảo Luật cán bộ, công chức Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;Quốc hội ban hành Luật cán bộ, công chức.

   28 p hdu 23/06/2022 68 0

 • Quyết định số 120/1999/QĐ-BTC

  Quyết định số 120/1999/QĐ-BTC

  Quyết định số 120/1999/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố 4 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p hdu 24/06/2022 53 0

 • Thông tư số 53/2006/TT-BTC

  Thông tư số 53/2006/TT-BTC

  Thông tư số 53/2006/TT-BTC về việc hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p hdu 24/06/2022 57 0

 • Quyết định số 193/2003/QĐ-BTC

  Quyết định số 193/2003/QĐ-BTC

  Quyết định số 193/2003/QĐ-BTC về việc ban hành tem hàng miễn thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

   2 p hdu 24/06/2022 13 0

 • Thông tư số 107/2017/TT-BTC

  Thông tư số 107/2017/TT-BTC

  Thông tư số 107/2017/TT-BTC trình bày hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung thông tư.

   9 p hdu 24/06/2022 69 0

 • Luật số 85/2015/QH13

  Luật số 85/2015/QH13

  "Luật số 85/2015/QH13 - Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" quy định nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; tuổi bầu cử và tuổi ứng cử; tiêu chuẩn của người ứng cử; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   46 p hdu 24/06/2022 59 0

 • Nghị định 158/2016/NĐ-CP

  Nghị định 158/2016/NĐ-CP

  Nghị định 158/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 về hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản; báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản; giám đốc điều hành mỏ; xác nhận vốn chủ sở hữu; quy hoạch khoáng sản; điều tra cơ bản địa chất về khoáng...

   10 p hdu 25/06/2022 75 0

 • Luật số 72/2020/QH14 - Luật Bảo vệ môi trường 2020

  Luật số 72/2020/QH14 - Luật Bảo vệ môi trường 2020

  Luật số 72/2020/QH14 - Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   134 p hdu 26/06/2022 85 0

 • Văn bản hợp nhất Số 04/VBHN-BGDĐT

  Văn bản hợp nhất Số 04/VBHN-BGDĐT

  Văn bản hợp nhất: Quyết định Ban hành Điều lệ Trường mầm non theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non, có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 5 năm 2008.

   23 p hdu 02/08/2022 58 0

 • Văn bản hợp nhất Số 03/VBHN-BGDĐT

  Văn bản hợp nhất Số 03/VBHN-BGDĐT

  Văn bản hợp nhất Số 03/VBHN-BGDĐT: Thông tư ban hành Điều lệ trường tiểu học. Điều lệ này quy định tổ chức và hoạt động của trường tiểu học bao gồm: tổ chức và quản lý nhà trường; chương trình giáo dục và hoạt động giáo dục; giáo viên; học sinh; tài sản của nhà trường; nhà trường, gia đình và xã hội.

   28 p hdu 02/08/2022 60 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số