• Ebook Geotechnical engineering (Revised third edition): Part 1

  Ebook Geotechnical engineering (Revised third edition): Part 1

  Part 1 of ebook "Geotechnical engineering (Revised third edition)" provides readers with content including: soil and soil mechanics; composition of soil terminology and definitions; index properties and classification tests; identification and classification of soils; soil moisture-permeability and capillarity; seepage and flow nets; compressibility and consolidation of soils; shearing strength of soils; stability of earth slopes; stress...

   406 p hdu 24/04/2024 9 0

 • Ebook Geotechnical engineering (Revised third edition): Part 2

  Ebook Geotechnical engineering (Revised third edition): Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Geotechnical engineering (Revised third edition)" provides readers with content including: settlement analysis; compaction of soil; lateral earth pressure and stability of retaining walls; bearing capacity; shallow foundations; pile foundations; soil stabilisation; soil exploration; caissons and well foundations; elements of soil dynamics and machine foundations;...

   537 p hdu 24/04/2024 7 0

 • Bài giảng Trắc địa địa chính - Chương 2: Địa giới hành chính và phân loại sử dụng đất

  Bài giảng Trắc địa địa chính - Chương 2: Địa giới hành chính và phân loại sử dụng đất

  Bài giảng Trắc địa địa chính - Chương 2: Địa giới hành chính và phân loại sử dụng đất có nội dung trình bày về khái niệm địa giới hành chính; quy trình vạch đường địa giới hành chính; lập bản đồ địa giới hành chính; phân loại sử dụng đất; hệ thống phân loại sử dụng đất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   5 p hdu 24/04/2024 9 2

 • Bài giảng Trắc địa địa chính - Chương 1: Những vấn đề về địa chính và quản lý địa chính

  Bài giảng Trắc địa địa chính - Chương 1: Những vấn đề về địa chính và quản lý địa chính

  Bài giảng Trắc địa địa chính - Chương 1: Những vấn đề về địa chính và quản lý địa chính có nội dung trình bày khái quát về quản lý lãnh thổ; khái niệm về địa chính và quản lý địa chính; đo đạc địa chính; địa chính Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   6 p hdu 24/04/2024 7 0

 • Bài giảng Trắc địa địa chính - Chương 3: Lưới tọa độ địa chính

  Bài giảng Trắc địa địa chính - Chương 3: Lưới tọa độ địa chính

  Bài giảng Trắc địa địa chính - Chương 3: Lưới tọa độ địa chính có nội dung trình bày về khái niệm lưới tọa độ địa chính; sơ đồ phát triển lưới tọa độ địa chính; yêu cầu mật độ điểm tọa độ địa chính; mật độ điểm tọa độ địa chính nhà nước, địa chính cơ sở; công tác thiết kế lưới khống chế mặt bằng;... Mời các...

   7 p hdu 24/04/2024 4 0

 • Bài giảng Tinh thể - Khoáng vật - Thạch học - Chương 3: Hình dạng và ký hiệu tinh thể

  Bài giảng Tinh thể - Khoáng vật - Thạch học - Chương 3: Hình dạng và ký hiệu tinh thể

  Bài giảng Tinh thể - Khoáng vật - Thạch học - Chương 3: Hình dạng và ký hiệu tinh thể. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: hình đơn – hình ghép; ký hiệu tinh thể; định trục cho tinh thể;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   13 p hdu 24/04/2024 5 0

 • Bài giảng Tinh thể - Khoáng vật - Thạch học - Chương 5: Tính chất vật lý của khoáng vật

  Bài giảng Tinh thể - Khoáng vật - Thạch học - Chương 5: Tính chất vật lý của khoáng vật

  Bài giảng Tinh thể - Khoáng vật - Thạch học - Chương 5: Tính chất vật lý của khoáng vật. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: tính chất vật lý; các tính chất quang học; các tính chất cơ học; các tính chất khác;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   23 p hdu 24/04/2024 5 0

 • Bài giảng Tinh thể - Khoáng vật - Thạch học - Chương 7: Đặc điểm chung về đá

  Bài giảng Tinh thể - Khoáng vật - Thạch học - Chương 7: Đặc điểm chung về đá

  Bài giảng Tinh thể - Khoáng vật - Thạch học - Chương 7: Đặc điểm chung về đá. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: nhóm đá magma; quá trình kết tinh của magma; nhóm đá trầm tích; nhóm đá biến chất;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   163 p hdu 24/04/2024 6 0

 • Bài giảng Tinh thể - Khoáng vật - Thạch học - Chương 6: Mô tả khoáng vật

  Bài giảng Tinh thể - Khoáng vật - Thạch học - Chương 6: Mô tả khoáng vật

  Bài giảng Tinh thể - Khoáng vật - Thạch học - Chương 6: Mô tả khoáng vật. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: sự hình thành khoáng vật; sự biến đổi của khoáng vật; phân loại khoáng vật; mô tả khoáng vật;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   12 p hdu 24/04/2024 7 0

 • Bài giảng Tinh thể - Khoáng vật - Thạch học - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Tinh thể - Khoáng vật - Thạch học - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Tinh thể - Khoáng vật - Thạch học - Chương 1: Mở đầu. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: giới thiệu môn học; các khái niệm cơ bản; một số dấu hiệu nhận biết đá bằng mắt thường;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   51 p hdu 24/04/2024 7 0

 • Bài giảng Tinh thể - Khoáng vật - Thạch học - Chương 9: Mô tả đá trầm tích

  Bài giảng Tinh thể - Khoáng vật - Thạch học - Chương 9: Mô tả đá trầm tích

  Bài giảng Tinh thể - Khoáng vật - Thạch học - Chương 9: Mô tả đá trầm tích. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: đá trầm tích cơ học; đá sét; đá vôi; đá sét kaolinite; đá sét montmorilonite; đá trầm tích carbonate;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   21 p hdu 24/04/2024 5 0

 • Bài giảng Tinh thể - Khoáng vật - Thạch học - Chương 2: Sự đối xứng của tinh thể

  Bài giảng Tinh thể - Khoáng vật - Thạch học - Chương 2: Sự đối xứng của tinh thể

  Bài giảng Tinh thể - Khoáng vật - Thạch học - Chương 2: Sự đối xứng của tinh thể. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: định nghĩa tính đối xứng; các yếu tố đối xứng; phương đơn và Phương cân đối; các hệ tinh thể;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   26 p hdu 24/04/2024 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu