• Bài giảng Thuế xuất và nhập khẩu - ThS. Nguyễn Lê Hà Thanh Na

  Bài giảng Thuế xuất và nhập khẩu - ThS. Nguyễn Lê Hà Thanh Na

  Bài giảng Thuế xuất và nhập khẩu được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu rõ khái niệm và đặc điểm thuế xuất nhập khẩu; nhận biết các hàng hóa thuộc diện chịu thuế xuất-nhập khẩu và không thuộc diện chịu thuế xuất-nhập khẩu; nắm được các quy định về người nộp thuế xuất-nhập khẩu; hiểu được phương pháp tính thuế...

   18 p hdu 26/05/2024 6 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Hồ Xuân Hữu

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Hồ Xuân Hữu

  Bài giảng Nguyên lý kế toán cung cấp cho người học những kiến thức như Tổng quan về kế toán; Báo cáo tài chính; Tài khoản và ghi sổ kép; Chứng từ kế toán và kiểm kê; Tính giá các đối tượng kế toán; Kế toán các quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu; Sổ kế toán – Hình thức kế toán; Tổ chức công tác kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p hdu 26/05/2024 7 0

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản - TS. Phí Thị Kiều Anh

  Bài giảng Kiểm toán căn bản - TS. Phí Thị Kiều Anh

  Bài giảng Kiểm toán căn bản được biên soạn gồm 6 chương, trình bày cụ thể như sau: Khái quát chung về kiểm toán; Các loại kiểm toán; Những khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán; Quy trình kiểm toán; Phương pháp kiểm toán và kỹ thuật chọn mẫu trong công tác kiểm toán; Tổ chức công tác kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   71 p hdu 26/05/2024 7 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 2: Kế toán ngân quỹ, tiền gửi, đầu và kinh doanh chứng khoán

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 2: Kế toán ngân quỹ, tiền gửi, đầu và kinh doanh chứng khoán

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 2: Kế toán ngân quỹ, tiền gửi, đầu và kinh doanh chứng khoán, cung cấp cho người học những kiến thức như Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ; Kế toán tiền gửi tại ngân hàng nhà nước và các TCTD khác; Kế toán đầu tư và kinh doanh chứng khoán; Hai vấn đề chung cần lưu ý trong KTNH. Mời các bạn cùng tham khảo!

   85 p hdu 26/05/2024 6 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn và cấp tín dụng

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn và cấp tín dụng

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn và cấp tín dụng, cung cấp cho người học những kiến thức như Các khái niệm cơ bản về nghiệp vụ huy động vốn; Kế toán nghiệp vụ nhận tiền gửi (mở tiền gửi, phát hành giấy tờ có giá); Các khái niệm cơ bản về nghiệp vụ cấp tín dụng; Kế toán nghiệp vụ cấp tín dụng...

   61 p hdu 26/05/2024 6 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 1: Khái quát về kế toán ngân hàng

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 1: Khái quát về kế toán ngân hàng

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 1: Khái quát về kế toán ngân hàng, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được đặc điểm kế toán ngân hàng (phân biệt với kế toán các DN phi tài chính); liên hệ logic giữa phân loại vốn và hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng; các vấn đề khái quát về chứng từ trong kế toán ngân hàng; hiểu...

   43 p hdu 26/05/2024 6 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 4: Kế toán nghiệp vụ thanh toán trong nước qua ngân hàng

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 4: Kế toán nghiệp vụ thanh toán trong nước qua ngân hàng

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 4: Kế toán nghiệp vụ thanh toán trong nước qua ngân hàng, cung cấp cho người học những kiến thức như Các khái niệm cơ bản về nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng; Quy trình thanh toán, quyết toán chung; Kế toán các hình thức thanh toán qua NH chủ yếu; Kế toán các phương thức thanh toán vốn giữa các NH. Mời các bạn cùng...

   56 p hdu 26/05/2024 6 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 5: Kế toán kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 5: Kế toán kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 5: Kế toán kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như Những vấn đề cần giải quyết trong kế toán liên quan đến ngoại tệ; Kế toán nghiệp vụ mua, bán ngoại tệ giao ngay; Kế toán nghiệp vụ chuyển đổi ngoại tệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   57 p hdu 26/05/2024 7 0

 • Chuyển đổi số - điều kiện cần để áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam

  Chuyển đổi số - điều kiện cần để áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam

  Trong xu hướng hội nhập quốc tế, kế toán Việt Nam ngày càng tiệm cận với kế toán quốc tế. Bộ Tài Chính đã và đang xây dựng lộ trình áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS – International Financial Reporting Standards) tại Việt Nam. Bài viết này tập trung vào xem xét vai trò của chuyển đổi số trong quá trình thu thập dữ liệu và chạy mô...

   11 p hdu 26/05/2024 8 0

 • Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại

  Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại

  Bài viết đề cập đến ý nghĩa của hoạt động bán hàng, xác định kết quả kinh doanh và sự cần thiết phải quản lý, khái quát chung và nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán bán hàng, xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.

   11 p hdu 26/05/2024 7 0

 • Tác động của việc vận dụng kế toán quản trị đến thành quả hoạt động khu vực công

  Tác động của việc vận dụng kế toán quản trị đến thành quả hoạt động khu vực công

  Bài viết nhằm hệ thống hóa các nghiên cứu về ảnh hưởng của việc vận dụng kế toán quản trị ở khía cạnh sử dụng thông tin thành quả hoạt động đến thành quả hoạt động của các tổ chức công. Từ đó, có thể rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất hàm lý quản lý cho khu vực công của Việt Nam.

   7 p hdu 26/05/2024 5 0

 • Lựa chọn phương pháp hạch toán tỷ giá đối với các giao dịch bằng ngoại tệ

  Lựa chọn phương pháp hạch toán tỷ giá đối với các giao dịch bằng ngoại tệ

  Bài viết này nghiên cứu và đưa ra một số gợi ý về lựa chọn phương pháp kế toán liên quan đến các giao dịch bằng ngoại tệ, là tài liệu cho các doanh nghiệp có các giao dịch liên quan đến ngoại tệ tham khảo thực hiện.

   9 p hdu 26/05/2024 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu