Ebook Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Vận hành cơ sở lưu trú nhỏ: Phần 1

Nâng cao chất lượng dịch vụ của các cơ sở lưu trú nhỏ phụ thuộc vào công tác đào tạo phi chính quy, đào tạo tại chỗ hơn là đào tạo chính quy. Vì vậy, Tiêu chuẩn VTOS nghề vận hành cơ sở lưu trú nhỏ sẽ hỗ trợ và giúp đỡ các chủ sở hữu nâng cao chất lượng dịch vụ và đội ngũ nhân viên, từ đó giúp phát triển kinh doanh và xây dựng danh tiếng của khách sạn, doanh nghiệp và thu hút nhiều hoạt động kinh doanh thông qua giới thiệu trực tiếp hoặc bằng văn bản. Bộ Tiêu chuẩn Nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) - nghề Vận hành cơ sở lưu trú nhỏ bao gồm ba bậc trình độ - từ nhân viên sảnh ở bậc 1 và 2 đến chủ sở hữu/người quản lý ở bậc 3. Cùng tham khảo bộ tiêu chuẩn sau đây để biết thêm chi tiết.