• Giáo trình bài giảng Xã hội học đại cương

  Giáo trình bài giảng Xã hội học đại cương

  Giáo trình bài giảng Xã hội học đại cương của Vũ Tiến Thành gồm 9 chương đem lại cho người đọc sự hiểu biết cơ bản và hệ thống về những tri thức xã hội học, các phương pháp luận nghiên cứu xã hội học với cuộc sống xã hội.

   137 p hdu 28/12/2020 86 0

 • Thực hiện chính sách an sinh xã hội cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Đồng Tháp

  Thực hiện chính sách an sinh xã hội cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Đồng Tháp

  Bài viết phân tích việc thực hiện chính sách an sinh xã hội trẻ em và gợi ý các giải pháp phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội ở Đồng Tháp. Giải pháp để trẻ em hạn chế rơi vào hoàn cảnh đặc biệt là phòng ngừa thứ cấp và phòng ngừa tam cấp. Các hoạt động phòng ngừa thứ cấp tập trung nỗ lực và nguồn lực cho trẻ em và gia đình được...

   11 p hdu 26/12/2020 68 0

 • Nghiên cứu nền tảng lý thuyết và đề xuất giải pháp hoàn thiện mô hình an sinh xã hội ở Việt Nam

  Nghiên cứu nền tảng lý thuyết và đề xuất giải pháp hoàn thiện mô hình an sinh xã hội ở Việt Nam

  Bài viết tập trung phân tích thực trạng áp dụng mô hình ASXH ở Việt Nam trong thời gian qua bằng phương pháp phân tích dữ liệu thống kê để đánh giá những hạn chế trong việc ban hành và thực thi chính sách.

   11 p hdu 26/12/2020 65 0

 • An sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình

  An sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình

  Hòa Bình là một trong những tỉnh miền núi phía Bắc tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Bài viết này phân tích thực trạng và giải pháp tăng cường an sinh xã hội đối với đồng bào DTTS ở tỉnh Hòa Bình.

   9 p hdu 26/12/2020 67 0

 • Giáo trình Công tác xã hội trong phát triển nông thôn

  Giáo trình Công tác xã hội trong phát triển nông thôn

  Nhằm cung cấp cho sinh viên ngành Phát triển nông thôn kiến thức về công tác xã hội đối với cộng đồng, với nhóm, tập thể giảng viên bộ môn Phát triển nông thôn – khoa Kinh tế và phát triển nông thôn đã biên soạn giáo trình nội bộ - Công tác xã hội trong phát triển nông thôn với 4 chương với những nội dung cụ thể sau: Đối tượng, phương pháp,...

   123 p hdu 28/11/2020 117 0

 • Các cấp độ và xu hướng biến đổi xã hội Việt Nam hiện nay: Nhìn từ góc độ xã hội học

  Các cấp độ và xu hướng biến đổi xã hội Việt Nam hiện nay: Nhìn từ góc độ xã hội học

  Bài viết khái quát các kết quả điều tra khảo sát về các cấp độ và xu hướng biến đổi xã hội Việt Nam hiện nay để phát hiện ra những xu hướng của sự biến đổi xã hội trên các cấp độ xã hội từ vi mô đến vĩ mô.

   5 p hdu 28/11/2020 84 0

 • Quan hệ của thiết chế giáo dục với kinh tế thị trường - Từ góc độ xã hội học

  Quan hệ của thiết chế giáo dục với kinh tế thị trường - Từ góc độ xã hội học

  Bài viết trình bày mối tương tác của giáo dục với kinh tế; phân hóa giàu nghèo về kinh tế và giáo dục; gợi mở một số xu hướng giải quyết nhằm bảo đảm mối quan hệ hài hòa giữa giáo dục với kinh tế thị trường.

   7 p hdu 28/11/2020 54 0

 • Vấn đề xung đột xã hội – Tham chiếu một số lý thuyết và mô hình nghiên cứu từ hướng tiếp cận xã hội học

  Vấn đề xung đột xã hội – Tham chiếu một số lý thuyết và mô hình nghiên cứu từ hướng tiếp cận xã hội học

  Bài viết trình bày lý thuyết xung đột xã hội và một số lý thuyết khác trong xã hội; một số mô hình phân tích xã hội về xung đột xã hội; nhận định về vấn đề đặt ra. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

   8 p hdu 28/11/2020 67 0

 • Những hướng nghiên cứu cơ bản của Xã hội học môi trường ở Việt Nam

  Những hướng nghiên cứu cơ bản của Xã hội học môi trường ở Việt Nam

  Bài viết nghiên cứu về vấn đề môi trường trong quá trình đô thị hóa và phát triển công nghiệp; vấn đề môi trường trong sản xuất nông nghiệp và phát triển làng nghề; môi trường với việc hủy hoại rừng, tồn rừng và quản lý rừng; vấn đề môi trường trong phát triển du lịch, bảo tồn di sản văn hóa; biến đổi khí hậu và biến đổi kinh tế,...

   7 p hdu 28/11/2020 49 0

 • Xã hội học người tàn tật: Đối tượng, nhiệm vụ, chức năng

  Xã hội học người tàn tật: Đối tượng, nhiệm vụ, chức năng

  Bài viết trình bày đối tượng nghiên cứu xã hội học người tàn tật; nhiệm vụ nghiên cứu của xã hội học người tàn tật; chức năng xã hội của xã hội học người tàn tật. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

   5 p hdu 28/11/2020 78 0

 • Một số quan điểm Xã hội học nghiên cứu về hôn nhân

  Một số quan điểm Xã hội học nghiên cứu về hôn nhân

  Bài viết đề cập đến một số công trình nghiên cứu về hôn nhân dựa trên các quan điểm Xã hội học. Từ thực tế nghiên cứu cho thấy cần tiếp tục có những nghiên cứu mang tính chuyên sâu về đời sống hôn nhân gia đình của người dân, nghiên cứu những quan niệm riêng về hôn nhân và phong tục hôn nhân.

   11 p hdu 28/11/2020 80 0

 • Đề cương môn học: Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý

  Đề cương môn học: Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý

  Nội dung của đề cương bao gồm: khái niệm và đối tượng nghiên cứu xã hội học; Nội dung nghiên cứu xã hội học; Chức năng và vai trò của xã hội học trong lãnh đạo, quản lý; Một số nhà xã hội học tiêu biểu; Chức năng của xã hội học; Lý thuyết và phương pháp nghiên cứu xã hội học; Vai trò của xã hội học trong lãnh đạo, quản lý.

   39 p hdu 28/11/2020 50 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số