Ebook Dân số và phát triển ở Việt Nam: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Dân số và phát triển ở Việt Nam" trình bày những nội dung về: dân số và nguồn nhân lực, biến động của tháp tuổi dân số, khoảng cách giáo dục Bắc - Nam, dân số hoạt động kinh tế; môi trường và mất cân bằng dân số; tương lai dân số của Việt Nam; nguồn dữ liệu dân số;... Mời các bạn cùng tham khảo!