Ebook Dân số và phát triển ở Việt Nam: Phần 1

Phần 1 của cuốn sách "Dân số và phát triển ở Việt Nam" trình bày những nội dung về: biến động dân số ở Việt Nam, lịch sử hình thành dân cư, quá độ dân số, những chuyển biến về kinh tế - xã hội và tỷ lệ kết hôn; phân bố địa lý dân số và di dân, phân bố dân cư, di dân nội địa, đô thị hóa,... của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!