• Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 7

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 7

  Bài giảng Xã hội học đại cương - Chương 7: Một số lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học chuyên biệt cung cấp cho người học các kiến thức: Xã hội học đô thị; Xã hội học nông thôn; Xã hội học tội phạm; Xã hội học giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p hdu 23/05/2022 113 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 6

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 6

  Bài giảng Xã hội học đại cương - Chương 6: Xã hội hóa cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm xã hội hóa; Các giai đoạn của quá trình xã hội hóa; Môi trường xã hội hóa; Mục đích và ý nghĩa của xã hội hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p hdu 23/05/2022 114 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 5

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 5

  Bài giảng Xã hội học đại cương - Chương 5: Lệch chuẩn xã hội, tuân thủ xã hội và kiểm soát xã hội cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa lệch chuẩn xã hội; Chức năng của lệch chuẩn xã hội; Nguồn gốc của lệch chuẩn xã hội; Phân biệt lệch chuẩn xã hội và tội phạm; Định nghĩa tuân thủ xã hội và kiểm soát xã hội; Tầm...

   10 p hdu 23/05/2022 99 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 4

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 4

  Bài giảng Xã hội học đại cương - Chương 4: Bất bình đẳng, phân tầng xã hội, di động xã hội, biến đổi xã hội cung cấp cho người học các kiến thức: Bất bình đẳng; Phân tầng xã hội; Di động xã hội; Biến đổi xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p hdu 23/05/2022 99 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 3

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 3

  Bài giảng Xã hội học đại cương - Chương 3: Cơ cấu xã hội cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cơ cấu xã hội; Một số thuật ngữ có liên quan đến cơ cấu xã hội; Các phân hệ cơ bản của cơ cấu xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p hdu 23/05/2022 107 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 2

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 2

  Bài giảng Xã hội học đại cương - Chương 2: Hành động xã hội, tương tác và quan hệ xã hội cung cấp cho người học các kiến thức: Hành động xã hội; Tương tác xã hội; Quan hệ xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p hdu 23/05/2022 83 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 1

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 1

  Bài giảng Xã hội học đại cương - Chương 1: Sơ lược lịch sử xã hội học cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của xã hội học; Đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu của xã hội học; Chức năng cơ bản của xã hội học; Mối quan hệ giữa xã hội học với một số ngành khoa học...

   19 p hdu 23/05/2022 116 0

 • Bài giảng Những thách thức việc làm của thanh niên hiện nay

  Bài giảng Những thách thức việc làm của thanh niên hiện nay

  Bài giảng Những thách thức việc làm của thanh niên hiện nay trình bày các vấn đề: Tình hình việc làm ở Việt Nam, Thất nghiệp và thiếu việc làm, Sự tham gia của thanh niên, Những định hướng nghiên cứu, Câu hỏi thảo luận

   27 p hdu 25/08/2021 149 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương - Võ Thuấn

  Bài giảng Xã hội học đại cương - Võ Thuấn

  Bài giảng Xã hội học đại cương giới thiệu cho sinh viên hiểu được một số chuyên ngành xã hội học chuyên biệt như xã hội học truyền thông đại chúng, xã hội học gia đình, xã hội học nông thôn, xã hội học đô thị, xã hội học văn hóa và các nội dung khác.

   237 p hdu 25/08/2021 195 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 1 Phần I - ThS. Đỗ Hồng Quân

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 1 Phần I - ThS. Đỗ Hồng Quân

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 1 Phần I có nội dung trình bày mục tiêu môn học, khái niệm xã hội học, nhãn quan và lợi ích của Xã hội học, Xã hội học giúp gì cho những ngành học khác.

   24 p hdu 25/08/2021 137 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 1 Phần II - ThS. Đỗ Hồng Quân

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 1 Phần II - ThS. Đỗ Hồng Quân

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 1 Phần II có nội dung trình bày về sự ra đời của Xã hội học, các nhà Xã hội học tiền phong, những khuynh hướng, cấp độ, lý thuyết trong nghiên cứu Xã hội học, các lĩnh vực trong nghiên cứu Xã hội học.

   42 p hdu 25/08/2021 152 0

 • Bài giảng Tăng cường vai trò Công đoàn nhằm thúc đẩy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

  Bài giảng Tăng cường vai trò Công đoàn nhằm thúc đẩy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

  "Bài giảng Tăng cường vai trò Công đoàn nhằm thúc đẩy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp" thông tin đến các bạn với những kiến thức khái niệm, mục tiêu, lợi ích; nội dung của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp; thuận lợi/ khó khăn khi thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp; vai trò của Công đoàn.

   11 p hdu 25/08/2021 183 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu