• Báo cáo Phát triển thế giới 2012: Bình đẳng giới và phát triển

  Báo cáo Phát triển thế giới 2012: Bình đẳng giới và phát triển

  Báo cáo này tập trung vào 4 lĩnh vực ưu tiên về cải cách chính sách. Thứ nhất là giảm bất bình đẳng giới về nguồn vốn con người – nhất là bất bình đẳng trong tỉ lệ tử vong và trình độ học vấn của phụ nữ. Thứ hai là giảm bất bình đẳng giới trong tiếp cận các cơ hội kinh tế, thu nhập và năng suất lao động. Thứ ba là giảm bất bình...

   64 p hdu 25/06/2022 84 0

 • Thực hiện chính sách an sinh xã hội cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Đồng Tháp

  Thực hiện chính sách an sinh xã hội cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Đồng Tháp

  Bài viết phân tích việc thực hiện chính sách an sinh xã hội trẻ em và gợi ý các giải pháp phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội ở Đồng Tháp. Giải pháp để trẻ em hạn chế rơi vào hoàn cảnh đặc biệt là phòng ngừa thứ cấp và phòng ngừa tam cấp. Các hoạt động phòng ngừa thứ cấp tập trung nỗ lực và nguồn lực cho trẻ em và gia đình được...

   11 p hdu 26/12/2020 220 0

 • Đề cương môn học: Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý

  Đề cương môn học: Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý

  Nội dung của đề cương bao gồm: khái niệm và đối tượng nghiên cứu xã hội học; Nội dung nghiên cứu xã hội học; Chức năng và vai trò của xã hội học trong lãnh đạo, quản lý; Một số nhà xã hội học tiêu biểu; Chức năng của xã hội học; Lý thuyết và phương pháp nghiên cứu xã hội học; Vai trò của xã hội học trong lãnh đạo, quản lý.

   39 p hdu 28/11/2020 207 0

 • Đề cương chi tiết học phần: Xã hội học nông thôn

  Đề cương chi tiết học phần: Xã hội học nông thôn

  Đề cương trang bị cho người học những thông tin cơ bản của học phần "Xã hội học nông thôn". Mục tiêu của học phần này nhằm giúp người học nhận biết được những đặc điểm của xã hội học nông thôn và so sánh với đô thị, kỹ năng liên hệ giữa kiến thức được học với các môn học khác cùng chuyên ngành. Mời các bạn cùng tham khảo đề...

   12 p hdu 28/11/2020 225 0

 • Bài tập giữa kì môn Xã hội học giáo dục: Quản lý chất lượng giáo dục

  Bài tập giữa kì môn Xã hội học giáo dục: Quản lý chất lượng giáo dục

  Bài tập giữa kì môn Xã hội học giáo dục: Quản lý chất lượng giáo dục tìm hiểu về hệ thống quản lý giáo dục; quản lý chất lượng giáo dục là chất lượng tổng thể của hệ thống sản phẩm trong quá trình giáo dục; hệ thống quản lý chất lượng định hướng vào khách hàng thúc đẩy không ngừng quá trình nâng cao chất lượng sản phẩm; hệ...

   8 p hdu 28/11/2020 351 0

 • Bài tập giữa kì môn Xã hội học giáo dục: Quản lý nhân sự trong trường THCS

  Bài tập giữa kì môn Xã hội học giáo dục: Quản lý nhân sự trong trường THCS

  Bài tập giữa kì môn Xã hội học giáo dục trình bày về nhân sự và quản lý nhân sự; hiệu trưởng và các chức năng quản lí nhân sự trong nhà trường; cách thức tiến hành; phân công nhân sự trong nhàtrường; nguyên tắc khi phân công nhân sự...

   14 p hdu 28/11/2020 237 0

 • Quan hệ biện chứng giữa văn minh và văn hóa trong thời kỳ hội nhập

  Quan hệ biện chứng giữa văn minh và văn hóa trong thời kỳ hội nhập

  Thực chất, quá trình văn minh hóa không chỉ giản đơn là quá trình phát triển kinh tế và công nghệ hóa đơn thuần, mà còn phải phát xuất từ một thể chế chính trị - xã hội nhất định, từ các giá trị định hướng và các "khuôn mẫu văn hóa" cổ truyền - “Cổ mẫu” (Archetypes) đang chìm sâu trong nền văn hóa truyền thống, cùng với những yếu tố...

   5 p hdu 20/06/2017 195 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu