• Ebook Trí tuệ nhân tạo: Phần 1 - Đinh Mạnh Tường

  Ebook Trí tuệ nhân tạo: Phần 1 - Đinh Mạnh Tường

  Cuốn sách "Trí tuệ nhân tạo" gồm có 2 phần chính, phần 1 Giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm trình bày các phương pháp biểu diễn vấn đề và các kỹ thuật tìm kiếm, các kỹ thuật tìm kiếm, đặc biệt là tìm kiếm kinh nghiệm, được sử dụng thường xuyên trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu của trí tuệ nhân tạo. Mời các bạn cùng tham khảo!

   81 p hdu 01/08/2022 44 0

 • Ebook Trí tuệ nhân tạo: Phần 2 - Đinh Mạnh Tường

  Ebook Trí tuệ nhân tạo: Phần 2 - Đinh Mạnh Tường

  Ebook Trí tuệ nhân tạo: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Biểu diễn tri thức và lập luận, nội dung đề cập đến các ngôn ngữ biểu diễn tri thức, đặc biệt là các logic và các phương pháp lập luận trong mỗi ngôn ngữ biểu diễn tri thức; các kỹ thuật biểu diễn tri thức và lập luận đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế các hệ thông...

   208 p hdu 01/08/2022 47 0

 • Ebook Cấu trúc dữ liệu và thuật toán - TS. Đinh Mạnh Tường

  Ebook Cấu trúc dữ liệu và thuật toán - TS. Đinh Mạnh Tường

  Mời các bạn tham khảo Ebook Cấu trúc dữ liệu và thuật toán do TS. Đinh Mạnh Tường biên soạn để nắm bắt những kiến thức về thuật toán và phân tích thuật toán; kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và mô hình dữ liệu; danh sách; cây; tập hợp; bảng; các cấu trúc dữ liệu ở bộ nhớ ngoài; các chiến lược thiết kế thuật toán; sắp xếp; các thuật...

   302 p hdu 01/08/2022 51 0

 • Ebook Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++: Phần 1

  Ebook Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++: Phần 1

  Ebook "Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các cơ sở của lập trình hướng đối tượng; Mô hình hóa hướng đối tượng; Mô hình hóa môi trường và nhu cầu;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   70 p hdu 01/08/2022 48 0

 • Ebook Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++: Phần 2

  Ebook Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Ngôn ngữ mô hình hóa UML; Mô hình hóa cấu trúc; Mô hình hóa hành vi;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   110 p hdu 01/08/2022 45 0

 • Ebook Computer Networks (5th Edition): Part 1 - Andrew S.Tanenbaum

  Ebook Computer Networks (5th Edition): Part 1 - Andrew S.Tanenbaum

  Part 1 of book "Computer Networks (5th Edition)" provide with knowledge about: uses of computer networks; network hardware; network software; the physical layer; the public switched telephone network; the theoretical basis for data communication; the theoretical basis for data communication; the medium access control sublayer; the network layer;...

   518 p hdu 06/07/2022 78 0

 • Ebook Computer Networks (5th Edition): Part 2 - Andrew S.Tanenbaum

  Ebook Computer Networks (5th Edition): Part 2 - Andrew S.Tanenbaum

  Part 2 of book "Computer Networks (5th Edition)" provide with knowledge about: the network layer; the transport layer; network security; reading list and bibliography; authentication protocols; management of public keys; streaming audio and video; the internet transport protocols: TCP;...

   444 p hdu 06/07/2022 76 0

 • Bài giảng Mạng nơron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu: Giới thiệu - Nguyễn Công Phương

  Bài giảng Mạng nơron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu: Giới thiệu - Nguyễn Công Phương

  Bài giảng Mạng nơron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu sau đây giới thiệu những nội dung tổng quan về mạng nơron như: Phân loại mạng nơron, thiết lập trọng số (Huấn luyện có giám sát, huấn luyện không giám sát, trọng số cố định), hàm kích hoạt, nơron MCP. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p hdu 06/07/2022 80 0

 • Bài giảng Mạng nơron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu: Kết hợp mẫu - Nguyễn Công Phương

  Bài giảng Mạng nơron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu: Kết hợp mẫu - Nguyễn Công Phương

  Bài giảng Mạng nơron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu: Kết hợp mẫu trình bày những nội dung sau đây: Các thuật toán huấn luyện, mạng ký ức dị kết, mạng ký ức tự kết, mạng tự kết lặp, mạng ký ức kết hợp lưỡng hướng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   36 p hdu 06/07/2022 77 0

 • Bài giảng Mạng nơron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu: Các mạng nơron đơn giản dùng cho phân loại mẫu - Nguyễn Công Phương

  Bài giảng Mạng nơron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu: Các mạng nơron đơn giản dùng cho phân loại mẫu - Nguyễn Công Phương

  Bài giảng này giới thiệu về các mạng nơron đơn giản dùng cho phân loại mẫu. Chương này trình bày các nội dung chính như: Mạng Hebb, Perceptron, Adaline, Madaline. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   40 p hdu 06/07/2022 66 0

 • Ebook Multimedia information retrieval: Part 1

  Ebook Multimedia information retrieval: Part 1

  Part 1 of book "Multimedia information retrieval" provide with knowledge about: what is multimedia information retrieval; basic multimedia search technologies; content-based retrieval in depth; feature and distance standardisation; component-wise standardisation using corpus statistics; high-dimensional indexing; fusion of feature spaces and query results;...

   98 p hdu 06/07/2022 75 1

 • Ebook Multimedia information retrieval: Part 2

  Ebook Multimedia information retrieval: Part 2

  Part 2 of book "Multimedia information retrieval" provide with knowledge about: added services; visual search and relevance feedback; geo-temporal aspects of media; shot boundary detection for gradual transitions; multimedia information retrieval research; multimedia representation and management; metadata and automated annotation;...

   73 p hdu 06/07/2022 73 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số