Giáo trình Phát triển ứng dụng web: Phần 2 - Lê Đình Thanh, Nguyễn Việt Anh

Giáo trình Phát triển ứng dụng web nhằm trang bị cho sinh viên hiểu biết một cách toàn diện và có hệ thống các kiến thức cốt lõi liên quan phát triển ứng dụng web, nắm bắt và sử dụng tốt một số công cụ và kỹ thuật hiện đại trong phát triển ứng dụng web. Phần 1 của giáo trình gồm 6 chương tiếp theo, mời các bạn cùng tham khảo!

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)