• Ebook Computer Networks (5th Edition): Part 1 - Andrew S.Tanenbaum

  Ebook Computer Networks (5th Edition): Part 1 - Andrew S.Tanenbaum

  Part 1 of book "Computer Networks (5th Edition)" provide with knowledge about: uses of computer networks; network hardware; network software; the physical layer; the public switched telephone network; the theoretical basis for data communication; the theoretical basis for data communication; the medium access control sublayer; the network layer;...

   518 p hdu 06/07/2022 161 0

 • Ebook Computer Networks (5th Edition): Part 2 - Andrew S.Tanenbaum

  Ebook Computer Networks (5th Edition): Part 2 - Andrew S.Tanenbaum

  Part 2 of book "Computer Networks (5th Edition)" provide with knowledge about: the network layer; the transport layer; network security; reading list and bibliography; authentication protocols; management of public keys; streaming audio and video; the internet transport protocols: TCP;...

   444 p hdu 06/07/2022 155 0

 • Bài giảng Mạng nơron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu: Giới thiệu - Nguyễn Công Phương

  Bài giảng Mạng nơron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu: Giới thiệu - Nguyễn Công Phương

  Bài giảng Mạng nơron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu sau đây giới thiệu những nội dung tổng quan về mạng nơron như: Phân loại mạng nơron, thiết lập trọng số (Huấn luyện có giám sát, huấn luyện không giám sát, trọng số cố định), hàm kích hoạt, nơron MCP. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p hdu 06/07/2022 164 0

 • Bài giảng Mạng nơron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu: Kết hợp mẫu - Nguyễn Công Phương

  Bài giảng Mạng nơron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu: Kết hợp mẫu - Nguyễn Công Phương

  Bài giảng Mạng nơron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu: Kết hợp mẫu trình bày những nội dung sau đây: Các thuật toán huấn luyện, mạng ký ức dị kết, mạng ký ức tự kết, mạng tự kết lặp, mạng ký ức kết hợp lưỡng hướng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   36 p hdu 06/07/2022 161 0

 • Bài giảng Mạng nơron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu: Các mạng nơron đơn giản dùng cho phân loại mẫu - Nguyễn Công Phương

  Bài giảng Mạng nơron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu: Các mạng nơron đơn giản dùng cho phân loại mẫu - Nguyễn Công Phương

  Bài giảng này giới thiệu về các mạng nơron đơn giản dùng cho phân loại mẫu. Chương này trình bày các nội dung chính như: Mạng Hebb, Perceptron, Adaline, Madaline. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   40 p hdu 06/07/2022 146 0

 • Ebook Multimedia information retrieval: Part 1

  Ebook Multimedia information retrieval: Part 1

  Part 1 of book "Multimedia information retrieval" provide with knowledge about: what is multimedia information retrieval; basic multimedia search technologies; content-based retrieval in depth; feature and distance standardisation; component-wise standardisation using corpus statistics; high-dimensional indexing; fusion of feature spaces and query results;...

   98 p hdu 06/07/2022 153 2

 • Ebook Multimedia information retrieval: Part 2

  Ebook Multimedia information retrieval: Part 2

  Part 2 of book "Multimedia information retrieval" provide with knowledge about: added services; visual search and relevance feedback; geo-temporal aspects of media; shot boundary detection for gradual transitions; multimedia information retrieval research; multimedia representation and management; metadata and automated annotation;...

   73 p hdu 06/07/2022 137 0

 • Ebook Data warehousing and data mining

  Ebook Data warehousing and data mining

  Objectives of book "Data warehousing and data mining" is: study data warehouse principles and its working; learn Data mining concepts and understand Association Rule Mining; study Classification Algorithms; gain knowledge of how data is grouped using clustering techniques.

   88 p hdu 06/07/2022 113 0

 • Ebook Speech and Language Processing: An introduction to natural language processing - Part 1

  Ebook Speech and Language Processing: An introduction to natural language processing - Part 1

  Part 1 of book "Speech and Language Processing: An introduction to natural language processing" provide with knowledge about: regular expressions and automata; words and transducers; N-grams; word classes and part-of-speech tagging; hidden markov and maximum entropy models; phonetics; speech synthesis; automatic speech recognition; speech recognition: advanced topics;...

   509 p hdu 06/07/2022 145 2

 • Ebook Speech and Language Processing: An introduction to natural language processing - Part 2

  Ebook Speech and Language Processing: An introduction to natural language processing - Part 2

  Part 2 of book "Speech and Language Processing: An introduction to natural language processing" provide with knowledge about: statistical parsing; language and complexity; features and unification; representing meaning; computational semantics; lexical semantics; computational lexical semantics; computational discourse; information extraction; question answering and summarization; dialogue and conversational agents;...

   535 p hdu 06/07/2022 106 0

 • Ebook Cơ sở dữ liệu: Phần 1

  Ebook Cơ sở dữ liệu: Phần 1

  Cuốn sách Cơ sở dữ liệu cung cấp cho người học những khái niệm nhập môn về cơ sở dữ liệu, đáp ứng cho nhu cầu học tập và nghiên cứu về kho dữ liệu, khai phá tri thức. Cuốn sách được biên soạn thành 10 chương. Trong phần 1 của ebook sau đây sẽ gồm có 5 chương, bao gồm các nội dung về môi trường cơ sở dữ liệu, thiết kế cơ sở dữ liệu,...

   164 p hdu 06/07/2022 150 0

 • Ebook Cơ sở dữ liệu: Phần 2

  Ebook Cơ sở dữ liệu: Phần 2

  Ebook Cơ sở dữ liệu: Phần 2 gồm có 5 chương với những nội dung cụ thể sau: Chương 6 mô hình truy cập, chương 7 cơ sở dữ liệu hướng đối tượng, chương 8 quản trị bên trong cơ sở dữ liệu, chương 9 môi trường khách/chủ, chương 10 hệ trợ giúp quyết định. Mời các bạn cùng đón đọc.

   185 p hdu 06/07/2022 136 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhdu280930vi