Ebook Tự học lập trình Pascal (Tập 4): Phần 1 - Bùi Việt Hà (chủ biên)

Phần 1 ebook Tự học lập trình Pascal (Tập 4) do Bùi Việt Hà chủ biên biên soạn trình bày các bài tập về lập trình Pascal qua 8 bài học như khái niệm thủ tục, tham số thủ tục, làm việc với file trong Pascal và hướng dẫn làm các bài tập trên.