Bài giảng Mạng nơron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu: Các mạng nơron đơn giản dùng cho phân loại mẫu - Nguyễn Công Phương

Bài giảng này giới thiệu về các mạng nơron đơn giản dùng cho phân loại mẫu. Chương này trình bày các nội dung chính như: Mạng Hebb, Perceptron, Adaline, Madaline. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.