Ebook Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Ngôn ngữ mô hình hóa UML; Mô hình hóa cấu trúc; Mô hình hóa hành vi;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.