Ebook Quá trình phát triển phần mềm thống nhất - Nguyễn Tuấn Huy (biên dịch)

Ebook Quá trình phát triển phần mềm thống nhất cung cấp cho các bạn những hiểu biết về quá trình phát triển phần mềm thống nhất; những dòng công việc chính; phát triển lặp và tăng dần. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.