• Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 5 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 5 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 5 với mục tiêu nhằm giúp các bạn nắm rõ được các rủi ro cơ bản về (nội dung, ý nghĩa, nguyên nhân, cách xứ lý) trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại; nắm được quy trình quản trị rủi ro hiện đang áp dụng tại các nước tiên tiến và tại Việt Nam.

   42 p hdu 27/05/2021 33 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 4 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 4 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  Mục tiêu của chương 4 giúp các bạn nắm được thành phần của Tài sản có NHTM. Những ràng buộc về mặt luật pháp. Những yêu cầu trong sử dụng vốn sao cho đạt cả hai đồng thời hiệu quả cao và rủi ro thấp.

   56 p hdu 27/05/2021 32 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 3 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 3 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 3 giúp các bạn nắm được các thành phần của vốn huy động vốn của các NHTM Phân biệt sự khác nhau giữa vốn đi vay. Sử dụng các phương pháp cho ngân hàng tìm kiếm được những nguồn vốn kịp thời cho kinh doanh với chi phí thấp.

   28 p hdu 27/05/2021 24 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 2 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 2 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 2 quản trị vốn tự có và sự an toàn của ngân hàng. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Khái niệm; đặc điểm; chức năng; thành phần vốn tự có; cách xác định mức vốn tự có; quản trị vốn tự có; các hệ số an toàn liên quan đến vốn tự có; các phương pháp tăng vốn tự có

   45 p hdu 27/05/2021 25 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 1 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 1 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  Mục tiêu của chương 1 là nêu bật sự cần thiết của hoạt động quản trị ngân hàng. Giới thiệu và làm rõ các khái niệm: quản trị, quản trị ngân hàng, chức năng của quản trị kinh doanh ngân hàng. Phác họa bức tranh toàn diện về các lĩnh vực quản trị ngân hàng. Đi sâu vào việc phân tích hoạt động hoạch định chiến lược kinh doanh ngân hàng, các...

   33 p hdu 27/05/2021 23 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 8 - Nguyễn Tuấn Anh

  Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 8 - Nguyễn Tuấn Anh

  'Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 8: Dự báo báo cáo tài chính' trình bày khái niệm và ý nghĩa của dự báo báo cáo tài chính; quy trình và căn cứ lập báo cáo tài chính dự báo; phương pháp lập dự báo báo cáo tài chính doanh nghiệp; lập dự báo báo cáo kết quả kinh doanh; lập dự báo bảng cân đối kế toán; lập dự báo ngân quỹ; ứng dụng phân tích tài...

   59 p hdu 27/05/2021 30 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 7 - ThS. Phạm Văn Tuệ Nhã

  Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 7 - ThS. Phạm Văn Tuệ Nhã

  'Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 7: Phân tích khả năng sinh lời' biên soạn bởi ThS. Phạm Văn Tuệ Nhã giúp người học nắm được các kiến thức bao gồm mối quan hệ giữa khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động; khả năng sinh lời và khả năng thanh toán; các chỉ tiêu phân tích khả năng sinh lời; ứng dụng mô hình DuPont trong phân tích khả năng sinh...

   21 p hdu 27/05/2021 23 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 6 - ThS. Phạm Văn Tuệ Nhã

  Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 6 - ThS. Phạm Văn Tuệ Nhã

  'Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 6: Phân tích dòng tiền và khả năng thanh toán' gồm 3 nội dung tìm hiểu phương pháp xác định dòng tiền; phân tích dòng tiền; phân tích khả năng thanh toán.

   26 p hdu 27/05/2021 22 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 5 - ThS. Phạm Văn Tuệ Nhã

  Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 5 - ThS. Phạm Văn Tuệ Nhã

  'Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 5: Phân tích hoạt động tài chính' được biên soạn với mục tiêu cung cấp đến người học các nội dung kiến thức về các nguồn vốn của doanh nghiệp; cơ cấu vốn của doanh nghiệp; vốn lưu động ròng và chính sách tài trợ vốn; rủi ro tài chính và đòn bẩy tài chính.

   33 p hdu 27/05/2021 21 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 4 - ThS. Hoàng Thị Hồng Ngọc

  Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 4 - ThS. Hoàng Thị Hồng Ngọc

  'Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 4: Phân tích hoạt động đầu tư' được biên soạn với mục tiêu tìm hiểu vai trò của hoạt động đầu tư đối với sự phát triển của doanh nghiệp; phân tích hoạt động đầu tư vào tài sản ngắn hạn; phân tích hoạt động đầu tư vào tài sản dài hạn; phân tích hoạt động đầu tư vào tài sản tài chính.

   24 p hdu 27/05/2021 22 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 3 - ThS. Hoàng Thị Hồng Ngọc

  Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 3 - ThS. Hoàng Thị Hồng Ngọc

  'Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 3: Phân tích hoạt động kinh doanh' gồm 4 nội dung phân tích môi trường và chiến lược kinh doanh; nguyên tắc kế toán ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh; phân tích tình hình kinh doanh của doanh nghiệp; các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

   29 p hdu 27/05/2021 23 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 2 - Hoàng Thị Hồng Ngọc

  Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 2 - Hoàng Thị Hồng Ngọc

  'Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 2: Hệ thống báo cáo tài chính' được biên soạn bởi giảng viên Hoàng Thị Hồng Ngọc với mục tiêu giúp người học nắm được các kiến thức về báo cáo tài chính; nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính; hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp; xử lý báo cáo tài chính trong phân tích tài chính.

   48 p hdu 27/05/2021 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số