• Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Chương 2: Sức ép đối với môi trường nông thôn

  Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Chương 2: Sức ép đối với môi trường nông thôn

  Nội dung của báo cáo gồm: sức ép từ hoạt động dân sinh; sức ép từ hoạt động trồng trọt và lâm nghiệp; sức ép từ hoạt động chăn nuôi; sức ép từ hoạt động nuôi trồng và chế biến thủy sản; sức ép từ hoạt động chế biến nông sản thực phẩm; sức ép từ hoạt động của làng nghề...

   28 p hdu 25/06/2022 62 0

 • Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Chương 3: Hiện trạng môi trường nông thôn

  Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Chương 3: Hiện trạng môi trường nông thôn

  Báo cáo trình bày tình hình chung chất lượng môi trường không khí khu vực nông thôn; một số vấn đề ô nhiễm cục bộ môi trường không khí khu vực nông thôn; tình hình chung chất lượng nước mặt khu vực nông thôn; vấn đề suy giảm chất lượng và ô nhiễm cục bộ nước mặt nông thôn; môi trường nước dưới đất.

   20 p hdu 25/06/2022 64 0

 • Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Chương 5: Quản lý môi trường nông thôn

  Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Chương 5: Quản lý môi trường nông thôn

  Báo các với các nội dung: các chính sách và văn bản quy phạm pháp luật; hệ thống tổ chức quản lý và phân công trách nhiệm; triển khai các tiêu chí môi trường thuộc chương trình nông thôn mới; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn...

   13 p hdu 25/06/2022 57 0

 • Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Chương 6: Những vấn đề bức xúc về môi trường nông thôn và đề xuất giải pháp

  Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Chương 6: Những vấn đề bức xúc về môi trường nông thôn và đề xuất giải pháp

  Báo cáo trình bày các vấn đề bức xúc về môi trường nông thôn; công tác quản lý môi trường nông thôn còn đan xen, thiếu đơn vị đầu mối quản lý, nhiều mảng còn bị bỏ ngỏ; tỷ lệ dân cư nông thôn được cấp nước sạch và điều kiện vệ sinh môi trường nông thôn còn thấp; giải pháp ưu tiên cho các vấn đề nổi cộm; sản xuất nông, lâm, thủy...

   12 p hdu 25/06/2022 62 0

 • Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Chương 1: Phát triển nông thôn và môi trường

  Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Chương 1: Phát triển nông thôn và môi trường

  Nội dung của báo cáo gồm: địa bàn trải dài với điều kiện tự nhiên đa dạng đã tạo nên những thế mạnh đặc trưng cho các vùng nông thôn việt nam; nông thôn giữ vai trò là vành đai xanh đối với đô thị, góp phần cân bằng sinh thái giữa vùng nông thôn và thành thị; nông nghiệp - nông thôn có vai trò cung cấp nguyên liệu và nguồn lực cho phát triển...

   24 p hdu 25/06/2022 64 0

 • Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Chương 4: Tác động của ô nhiễm môi trường nông thôn

  Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Chương 4: Tác động của ô nhiễm môi trường nông thôn

  Báo cáo trình bày ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe người dân; ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt người dân; ảnh hưởng đến sức khỏe người dân; ảnh hưởng của ô nhiễm nguồn nước đến sức khỏe người dân; ảnh hưởng của ô nhiễm đất và chất thải rắn đến sức khỏe con người...

   20 p hdu 25/06/2022 68 0

 • Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Kết luận và kiến nghị

  Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Kết luận và kiến nghị

  Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, bộ mặt nông thôn cũng có nhiều đổi mới. Kinh tế phát triển, đời sống của người nông dân đang được nâng cao. Nông thôn Việt Nam đã và đang tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong phát triển nền kinh tế nước ta. Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu về kinh tế, ô nhiễm môi trường nông...

   12 p hdu 25/06/2022 60 0

 • Tiểu luận: Chiến lược toàn diện về tăng trường và xóa đói giảm nghèo

  Tiểu luận: Chiến lược toàn diện về tăng trường và xóa đói giảm nghèo

  Tiểu luận: Chiến lược toàn diện về tăng trường và xóa đói giảm nghèo nhằm trình bày về chính sách xóa đói giảm nghèo, tạo môi trường pháp lý để kinh doanh bình đẳng có tính cạnh tranh, thực trạng phát triển dịch vụ Việt Nam giai đoạn 2001-2010 và những thành tựu, tổng quan các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội qua các giai đoạn.

   76 p hdu 25/06/2022 60 0

 • Sự phát triển của các hình thức sở hữu ruộng đất trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam

  Sự phát triển của các hình thức sở hữu ruộng đất trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam

  "Sự phát triển của các hình thức sở hữu ruộng đất trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam" nhắm tái dựng lại quá trình hình thành các hình thức sở hữu ruộng đất ở các địa phương khác nhau của đất nước và nghiên cứu sự thay đổi của chúng trong xác giai đoạn lịch sử khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p hdu 24/06/2022 65 0

 • Thể chế chính quyền nhà nước thời Lê - Trịnh sản phẩm đặc biệt của lịch sử Việt Nam thế kỷ XVII-XVIII

  Thể chế chính quyền nhà nước thời Lê - Trịnh sản phẩm đặc biệt của lịch sử Việt Nam thế kỷ XVII-XVIII

  Thể chế chính quyền nhà nước thời Lê - Trịnh sản phẩm đặc biệt của lịch sử Việt Nam thế kỷ XVII-XVIII thông qua cơ cấu của tổ chức các bộ; chính sự ở phủ Chúa; cơ quan chuyên trách những chuyên môn và văn phòng trung ương...

   10 p hdu 24/06/2022 57 0

 • Thể chế chính quyền ở Đàng Trong dưới thời các chúa Nguyễn (Thế kỷ XVI-XVIII)

  Thể chế chính quyền ở Đàng Trong dưới thời các chúa Nguyễn (Thế kỷ XVI-XVIII)

  Bài viết "Thể chế chính quyền ở Đàng Trong dưới thời các chúa Nguyễn (Thế kỷ XVI-XVIII)" thông tin đến bạn về chính quyền họ Nguyễn trong thời kỳ kinh dinh của Nguyễn Hoàng (1558-1613); chính quyền họ Nguyễn sau thời kỳ kinh dinh của Nguyễn Hoàng (từ 1614 trở đi). Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p hdu 24/06/2022 24 0

 • Một số vấn đề về sử dụng ngôn từ trên báo chí

  Một số vấn đề về sử dụng ngôn từ trên báo chí

  Tài liệu "Một số vấn đề về sử dụng ngôn từ trên báo chí" trình bày về trách nhiệm của nhà báo trong việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, các tính chất của ngôn ngữ báo chí, sự đan xen khuôn mẫu và biểu cảm trong ngôn ngữ báo chí, một số thủ pháp nhằm tăng cường tính biểu cảm trong ngôn ngữ báo chí, việc sử dụng chất liệu văn...

   184 p hdu 23/06/2022 56 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số