• Ebook Hóa Lí (Tập I)

  Ebook Hóa Lí (Tập I)

  Ebook Hóa Lí (Tập I) của bộ giáo trình Hoá lí do một số cán bộ giảng dạy của bộ môn Hoá lí khoa Hóa Trường đại học Tổng hợp Hà Nội biên soạn giúp cho các bạn sinh viên chuyên hóa và một số các bạn quan tâm đến Hoá lí có tài liệu học tập và tham khảo.

   174 p hdu 11/11/2022 107 0

 • Giáo trình Côn trùng nông nghiệp - PGS.TS Nguyễn Đức Khiêm

  Giáo trình Côn trùng nông nghiệp - PGS.TS Nguyễn Đức Khiêm

  Côn trùng nông nghiệp là môn học về Bảo vệ thực vật nằm trong chương trình đào tạo kỹ sư nông nghiệp và cao đẳng chuyên ngành cây trồng. Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lớp côn trùng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   232 p hdu 10/11/2022 85 0

 • Luật nuôi con nuôi 2010 (Luật số 52/2010/QH12)

  Luật nuôi con nuôi 2010 (Luật số 52/2010/QH12)

  Luật nuôi con nuôi 2010 (Luật số 52/2010/QH12) quy định nguyên tắc, điều kiện nuôi con nuôi; thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi; quyền, nghĩa vụ của cha mẹ nuôi, con nuôi và cha mẹ đẻ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc nuôi con nuôi.

   21 p hdu 29/09/2022 62 0

 • Luật Hôn nhân và gia đình 2014 (Luật số 52/2014/QH13)

  Luật Hôn nhân và gia đình 2014 (Luật số 52/2014/QH13)

  Luật Hôn nhân và gia đình 2014 (Luật số 52/2014/QH13) quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình.

   40 p hdu 29/09/2022 95 0

 • Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  Luật này quy định nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

   32 p hdu 29/09/2022 102 0

 • Ebook Internet of things A to Z: Technologies and application

  Ebook Internet of things A to Z: Technologies and application

  Ebook Internet of things A to Z: Technologies and application is organized in a way that helps the reader to first grasp the concepts and then learn about key enabling technologies before moving to some potential applications. Although I would advise to read the entire book, most chapters are self-contained allowing the reader to focus on the topics they are interested in. Cross references between chapters are provided to help the reader to...

   705 p hdu 28/09/2022 110 2

 • Ebook Đo lường trong giáo dục: Lý thuyết và ứng dụng (GS.TSKH Lâm Quang Thiệp)

  Ebook Đo lường trong giáo dục: Lý thuyết và ứng dụng (GS.TSKH Lâm Quang Thiệp)

  Ebook Đo lường trong giáo dục: Lý thuyết và ứng dụng (GS.TSKH Lâm Quang Thiệp) gồm 2 phần lớn. Phần I có 2 chương, chương 1 giới thiệu các khái niệm chung về trắc nghiệm và đo lường trong giáo dục; chương 2 giới thiệu khái quát về lý thuyết trắc nghiệm cổ điển. Phần II là trọng tâm của cuốn sách, có 12 chương, tập trung vào trắc nghiệm hiện...

   291 p hdu 28/09/2022 149 0

 • Luật Tố cáo (Luật số: 03/2011/QH13)

  Luật Tố cáo (Luật số: 03/2011/QH13)

  Luật này quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo và quản lý công tác...

   21 p hdu 27/09/2022 80 0

 • Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992

  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992

  Hiến pháp này quy định chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan Nhà nước, thể chế hóa mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý.

   41 p hdu 27/09/2022 88 0

 • Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1959

  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1959

  "Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1959" quy định trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan Nhà nước, quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, nhằm phát huy sức sáng tạo to lớn của nhân dân ta trong công cuộc xây dựng nước nhà, thống nhất và bảo vệ Tổ quốc.

   48 p hdu 27/09/2022 96 0

 • Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980

  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980

  Kế thừa và phát triển Hiến pháp năm 1946 và Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp này tổng kết và xác định những thành quả đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam trong nửa thế kỷ qua, thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, bảo đảm bước phát triển rực rỡ của xã hội Việt Nam trong thời gian tới.

   86 p hdu 27/09/2022 82 0

 • Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 sửa đổi năm 2001

  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 sửa đổi năm 2001

  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 sửa đổi năm 2001 quy định chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan Nhà nước, thể chế hoá mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý.

   82 p hdu 27/09/2022 90 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu