Ebook Đánh giá tác động môi trường: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của ebook Đánh giá tác động môi trường cung cấp cho người học những kiến thức về: Đánh giá tác động môi trường dự án quy hoạch xây dựng đô thị, dự án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, dự án đầu tư xây dựng đô thị; các phương pháp đánh giá tác động môi trường; một sỏ ví dụ về đánh giá tác động môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.