Ebook Đánh giá tác động môi trường: Phần 1

Cuốn sách 'Đánh giá tác động môi trường' được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đánh giá môi trường chiến lược các dự án phát triển kinh tế - xã hội, ĐMC các dự án QHXD vùng, ĐTM các dự án QHXD đô thị và các dự án đầu tư xây dựng công trình hay cụm công trình cũng như sự khác hiệt giữa ĐMC và ĐTM; các phương pháp đánh giá tác động môi trường và khả năng áp dụng các phương pháp này để đánh giá tác động môi trường các dự án QHXD đô thị và các d ự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc cụm công trình) cụ thế. Nội dung sách được tổ chức thành 5 chương và được chia thành 2 phần. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây để biết thêm các nội dung chi tiết.