Ebook Đánh giá tác động môi trường các dự án phát triển (Quy trình và hướng dẫn kỹ thuật): Phần 1

Cuốn sách 'Đánh giá tác động môi trường các dự án phát triển (Quy trình và hướng dẫn kỹ thuật)' được biên soạn với mục đích góp phần chi tiết hóa công tác đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam và làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan và cá nhân tham gia vào quá trình đánh giá tác động môi trường, các chủ đầu tư và các chỉu dự án; những người thực hiện đánh giá tác động môi trường ở các viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức xã hội và phi chính phủ,... Nội dung cuốn sách được tổ chức thành 3 chương, ngoài ra còn có các phụ lục để bạn đọc thuận tiện tra cứu và tham khảo.