Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 4 - Tôn Quang Toại

Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 4 Đồ thị Euler, Đồ thị Hamilton, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Định nghĩa đồ thị Euler; thuật toán đồ thị Euler; định nghĩa đồ thị Hamilton; qui tắc tìm chu trình Hamilton; thuật toán tìm mọi chu trình Hamilton. Mời các bạn cùng tham khảo!

ERROR:connection to 10.20.1.100:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)