Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 2 - Tôn Quang Toại

Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 2 Biểu diễn đồ thị trên máy tính, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Biểu diễn đồ thị bằng ma trận kề, ma trận số; Biểu diễn đồ thị bằng Danh sách kề; Biểu diễn đồ thị bằng danh sách cạnh. Mời các bạn cùng tham khảo!