Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 0 - Tôn Quang Toại

Bài giảng Lý thuyết đồ thị với mục tiêu giới thiệu các khái niệm cơ bản về đồ thị (Graph) và một số thuật toán cơ bản trong lý thuyết đồ thị; Giúp sinh viên có thể cài đặt thành thạo các thuật toán đã học; Giúp sinh viên sử dụng lý thuyết đồ thị để giải quyết các bài toán lập trình.