• Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 1: Những vấn đề lí luận chung về luật lao động và an sinh xã hội

  Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 1: Những vấn đề lí luận chung về luật lao động và an sinh xã hội

  Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 1: Những vấn đề lí luận chung về luật lao động và an sinh xã hội. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: luật lao động, đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của luật lao động; luật an sinh xã hội, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh;... Mời các...

   17 p hdu 25/11/2023 6 0

 • Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 6: Ưu đãi xã hội, trợ giúp xã hội

  Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 6: Ưu đãi xã hội, trợ giúp xã hội

  Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 6: Ưu đãi xã hội, trợ giúp xã hội. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái quát chung về ưu đãi xã hội; nội dung chế độ ưu đãi xã hội; khái quát chung về trợ giúp xã hội; chế độ trợ giúp xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p hdu 25/11/2023 5 0

 • Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 5: Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

  Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 5: Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

  Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 5: Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái quát chung về bảo hiểm xã hội; chế độ bảo hiểm xã hội; khái quát chung về bảo hiểm y tế; nội dung chế độ bảo hiểm y tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p hdu 25/11/2023 4 0

 • Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 2: Hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể

  Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 2: Hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể

  Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 2: Hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, đặc điểm, hình thức, nội dung, xác lập, duy trì và chấm dứt hợp đồng lao động; khái niệm, nguyên tắc giao kết thỏa ước lao động tập thể;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p hdu 25/11/2023 4 0

 • Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 4: Giải quyết tranh chấp lao động và đình công

  Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 4: Giải quyết tranh chấp lao động và đình công

  Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 4: Giải quyết tranh chấp lao động và đình công. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động; đình công và giải quyết đình công;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p hdu 25/11/2023 4 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 7 - GV. Lương Minh Hạnh

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 7 - GV. Lương Minh Hạnh

  Bài giảng "Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 7 - Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm, vị trí và chức năng của gia đình; Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Mời...

   22 p hdu 25/11/2023 5 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 3 - GV. Lương Minh Hạnh

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 3 - GV. Lương Minh Hạnh

  Bài giảng "Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 3 - Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội" được biên soạn với các nội dung chính sau: Chủ nghĩa xã hội; Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   19 p hdu 25/11/2023 5 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 6 - GV. Lương Minh Hạnh

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 6 - GV. Lương Minh Hạnh

  Bài giảng "Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 6 - Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội" được biên soạn với các nội dung chính sau: Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   51 p hdu 25/11/2023 5 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 4 - GV. Lương Minh Hạnh

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 4 - GV. Lương Minh Hạnh

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 4 - Dân chủ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước xã hội chủ nghĩa" được biên soạn với các nội dung chính sau: Tìm hiểu về Dân chủ và Dân chủ xã hội chủ nghĩa; Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; Sự ra đời của Dân chủ;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   20 p hdu 25/11/2023 5 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 0 - GV. Lương Minh Hạnh

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 0 - GV. Lương Minh Hạnh

  Bài giảng "Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 0 - Giới thiệu môn học" trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về: Quá trình ra đời và phát triển của chủ nghĩa xã hội; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; những đặc điểm cơ bản, những vấn đề về chính trị - xã hội của CNXH và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Mời các bạn...

   11 p hdu 25/11/2023 6 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 1 - GV. Lương Minh Hạnh

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 1 - GV. Lương Minh Hạnh

  Bài giảng "Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 1 - GV. Lương Minh Hạnh" được biên soạn với các nội dung chính sau: Sự ra đời của CNXHKH; Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu CNXHKH; Các giai đoạn phát triển của CNXHKH. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   26 p hdu 25/11/2023 9 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 2 - GV. Lương Minh Hạnh

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 2 - GV. Lương Minh Hạnh

  Bài giảng "Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 2 - Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân" được biên soạn với các nội dung chính sau: Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân; Giai công nhân và việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay; Sứ mệnh...

   45 p hdu 25/11/2023 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhdu600vi