Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học - PGS.TS. Đồng Thị Thanh Phương

Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học có 7 chương, trình bày theo thứ tự các bước tiến hành nghiên cứu, với các nội dung chính như: giới thiệu tổng quát về khoa học, nghiên cứu khoa học; Xác định đề tài nghiên cứu khoa học, xây dựng đề cương nghiên cứu; Lập kế hoạch nghiên cứu; Thực hiện kế hoạch nghiên cứu thông qua việc thu thập và xử lý thông tin;...