Giáo trình Linh kiện điện tử: Phần 2 - TS. Nguyễn Tấn Phước

Phần 2 của cuốn giáo trình "Linh kiện điện tử" trình bày những nội dung chính sau: chương 5 - chất bán dẫn điện, diod bán dẫn; chương 6 - transistor, cấu tạo và nguyên lý; chương 7 - phân cực transistor; chương 8 - ba cách ráp căn bản và mạch tương đương; chương 9 - transistor trường ứng FET;... Mời các bạn cùng tham khảo!