Ebook Văn hóa dân gian vùng Rô - Đèo Cả - Đá Bia: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Văn hóa dân gian vùng Rô - Đèo Cả - Đá Bia" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Văn hóa phi vật thể; Phong tục, lễ hội, tín ngưỡng dân gian; Nghi thức vòng đời người; Văn học dân gian; Tri thức dân gian; Trò chơi dân gian; Vè Các lái; Vè Giáp Tý. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.