Ebook Văn hóa dân gian vùng Rô - Đèo Cả - Đá Bia: Phần 1

Tài liệu "Văn hóa dân gian vùng Rô - Đèo Cả - Đá Bia" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái quát về vùng đất Hoa Anh và Phủ Phú Yên; Di tích và văn hóa vật thể; Các ngành nghề truyền thống: Nghề nông, nghề chăn nuôi, nghề thủ công, nghề nuôi trồng thủy sản, nghề làm nước mắm, nghề đi địu;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.