Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh (Tái bản lần thứ 5 có sửa đổi và bổ sung): Phần 2

Phần 2 của cuốn sách "Tâm lý học quản trị kinh doanh (Tái bản lần thứ 5 có sửa đổi và bổ sung)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương IV - Tâm lý trong hoạt động quản trị; Chương V - Tâm lý trong hoạt động kinh doanh; Chương VI - Giao tiếp trong quản trị và kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!