Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh (Tái bản lần thứ 5 có sửa đổi và bổ sung): Phần 1

Phần 1 của cuốn sách "Tâm lý học quản trị kinh doanh (Tái bản lần thứ 5 có sửa đổi và bổ sung)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương I - Mở đầu; Chương II - Những hiện tượng tâm lý cá nhân; Chương III - Tập thể, đối tượng quản trị;... Mời các bạn cùng tham khảo!