Ebook Tâm lý học hoạt động và khả năng ứng dụng vào lĩnh vực dạy học: Phần 1

Cuốn sách "Tâm lý học hoạt động và khả năng ứng dụng vào lĩnh vực dạy học" Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: phạm trù hoạt động trong triết học Mác-Lênin; các luận điểm tâm lý học của LX Vưgôtxki; một số vấn đề lý luận về phạm trù hoạt động theo quan điểm của XL Rubinstein và AN Lêonchev. Mời các bạn cùng tham khảo!