Ebook Tài liệu tập huấn kỹ thuật sơ chế bảo quản quả - NXB Hà Nội

Cuốn sách “Kỹ thuật sơ chế bảo quản (SCBQ) quả” ra đời nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao về kỹ thuật SCBQ quả của cán bộ khuyến nông các cấp. Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở các tài liệu tham khảo cập nhật trong, ngoài nước và tổng kết những kinh nghiệm thực tiễn ở các địa phương nước ta. Nội dung sách gồm: Phần 1.Khái niệm cơ bản liên quan đến SCBQ và phương pháp bảo quản (BQ) quả; phần 2: Đề cương bài giảng về SCBQ quả.