Ebook Tài liệu bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp đội thuế: Phần 2

Tiếp nội dung phần 1, Tài liệu bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp đội thuế: Phần 2 gồm các nội dung chính như sau: kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của lãnh đạo cấp đội thuế; kỹ năng tham mưu và xử lý thông tin trong hoạt động lãnh đạo, quản lý cấp đội thuế. Mời các bạn cùng tham khảo!