Ebook Tài liệu bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp đội thuế: Phần 1

Tài liệu bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp đội thuế: Phần 1 gồm các nội dung chính như sau: vị trí, vai trò, nhiệm vụ và tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp đội thuế; kiến thức, kỹ năng lãnh đạo và quản lý của cấp đội thuế; kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật trong công tác của lãnh đạo đội thuế. Mời các bạn cùng tham khảo!