Ebook Kỹ thuật tưới và các giải pháp giảm mức tưới: Phần 1

Cuốn sách "Kỹ thuật tưới và các giải pháp giảm mức tưới" trình bày những nội dung chính sau đây: Nhu cầu và chế độ nước với cây trồng; Các chỉ tiêu và yêu cầu cơ bản của chế độ tưới; Chế độ tưới lúa; Chế độ tưới ngô, khoai. Mời các bạn cùng tham khảo!