Bài giảng Lập trình trang web động: Chương 5 – Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

"Bài giảng Lập trình trang web động - Chương 5: Lập trình hướng đối tượng" thông tin đến người học kiến thức lập trình truyền thống; lập trình hương đối tượng; lớp – thuộc tính – phương thức của đối tượng; trừu tượng hóa dữ liệu; tính kế thừa trong PHP; các mức truy cập; hàm khởi tạo và hàm hủy trong PHP.