Bài giảng Lập trình trang web động: Chương 1 – Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

"Bài giảng Lập trình trang web động - Chương 1: Tổng quan" trnag bị cho người học kiến thức tổng quan về website; lập trình Web động; giới thiệu về PHP; các công cụ hỗ trợ lập trình PHP; cài đặt PHP và web Server; trang PHP đầu tiên.