• Ebook Bưu chính trong kỷ nguyên Internet: Phần 2 - Lan Phương

  Ebook Bưu chính trong kỷ nguyên Internet: Phần 2 - Lan Phương

  (LHNB)Mời các bạn tham khảo những kiến thức về tác động của công nghệ tới ngành bưu chính, thị trường bưu chính trong tương lai, một số kết luận và hướng phát triển cho ngành bưu chính thông qua cuốn sách Bưu chính trong kỷ nguyên Internet: Phần 2 sau đây.

   113 p hdu 28/03/2018 272 1

 • Ebook Ethernet: The definitive guide: Part 1

  Ebook Ethernet: The definitive guide: Part 1

  This book shows how Ethernet components can be combined to create Ethernet LANs. While some basic network designs are shown in this book, there are an infinity of network designs that can be built using Ethernet, ranging from the smallest workgroup on up to very large enterprise networks that support tens of thousands of computers.

   251 p hdu 28/03/2018 169 1

 • Ebook Ethernet: The definitive guide: Part 2

  Ebook Ethernet: The definitive guide: Part 2

  Part 1 of the book serial ebook Pc Underground to part 2 of you will continue to learn about relevant issues such as: multi-segment configuration guidelines, building your ethernet system, structured cabling, twisted-pair cables and connectors, fiber optic cables and connectors,... Invite you to consult.

   276 p hdu 28/03/2018 163 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 8: Structures

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 8: Structures

  Chương 8 cung cấp cho người học những kiến thứ cơ bản về struct và enum. Nội dung trình bày trong chương này gồm: Khái niệm, khai báo struct, truy xuất thành phần của struct, gán cấu trúc, mảng cấu trúc, truyền cấu trúc vào hàm, con trỏ cấu trúc, typedef.

   29 p hdu 30/09/2017 479 2

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 6: Hàm (function)

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 6: Hàm (function)

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 6 trình bày những kiến thức cơ bản về hàm (function). Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm về hàm (function), dạng tổng quát của hàm, tham số hình thức & tham số thực. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   25 p hdu 30/09/2017 515 3

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 7: Chuỗi (string)

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 7: Chuỗi (string)

  Chương 7 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về chuỗi (string). Nội dung chính trong chương này gồm có: Định nghĩa về chuỗi (string), khai báo chuỗi, khởi tạo chuỗi, xuất chuỗi, một số hàm thư viện thao tác trên chuỗi, mảng các chuỗi, mảng con trỏ trỏ đến các chuỗi.

   16 p hdu 30/09/2017 464 2

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 9: Files

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 9: Files

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 9 trình bày những nội dung chính về files. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Giới thiệu chung về files, stream và file, text stream, files, cơ bản về hệ thống files, con trỏ file (file pointer), mở file, đóng file, đọc một ký tự vào file,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p hdu 30/09/2017 475 3

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 1: Nhập môn về máy tính và lập trình

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 1: Nhập môn về máy tính và lập trình

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 1: Nhập môn về máy tính và lập trình. Chương này gồm có những nội dung chính: Tổng quan về ngôn ngữ C, khái niệm về 1 chương trình, kỹ thuật để giải quyết 1 bài toán, các bước trong chu trình phát triển 1 chương trình (programming development),... Mời các bạn tham khảo.

   16 p hdu 30/09/2017 618 3

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Biểu thức

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Biểu thức

  Chương 2 trình bày những kiến thức về biểu thức. Nội dung chính của chương này gồm có: Biểu thức, kiểu dữ liệu (data types), các định danh (Identifier names), từ khóa (keywords), biến (variables), biến cục bộ (local variables), các tham số hình thức (formal parameters), biến toàn cục (global variables),... Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p hdu 30/09/2017 446 2

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 3: Các cấu trúc điều khiển

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 3: Các cấu trúc điều khiển

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 3 trình bày các kiến thức cơ bản về cấu trúc điều khiển. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Giới thiệu; cấu trúc lựa chọn if; cấu trúc lựa chọn switch; cấu trúc lặp while, do … while, for. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p hdu 30/09/2017 598 4

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 4: Mảng (array)

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 4: Mảng (array)

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 4 cung cấp các kiến thức cơ bản về mảng (array). Chương này trình bày những nội dung chính sau: Giới thiệu chung về mảng (array), mảng 1 chiều, mảng nhiều chiều. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p hdu 30/09/2017 543 3

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 5: Con trỏ (pointer)

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 5: Con trỏ (pointer)

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 5 trình bày những kiến thức về con trỏ (pointer). Những nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm về con trỏ, toán tử con trỏ, thao tác trên con trỏ, con trỏ void, con trỏ null, mảng con trỏ, cấp phát bộ nhớ động.

   25 p hdu 30/09/2017 483 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu